ZALOGUJ

  Regulamin świadczenia usług hostingowych Zomro

  • 1. DEFINICJE
   • 1.1. Zomro: prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Celeritas International LLC (Id: 47851500), użytkownik niniejszych Warunków, zwany dalej "ZOMRO".
   • 1.2. Klient: kontrahent ZOMRO zwany dalej KLIENTEM.
   • 1.3. Usługi: usługi wynajmowane przez KLIENTA od ZOMRO określone w Zamówieniu (internetowym) (zwanym również Umową).
   • 1.4. Warunki świadczenia usługi: postanowienia dotyczące ogólnych zasad i warunków oraz polityk i wytycznych z wyjaśnieniem, w jaki sposób można korzystać z Usług, określono w Warunkach świadczenia usługi („WŚU”).
  • 2. OPŁATY ZA USŁUGĘ
   • 2.1. Za korzystanie z Usług KLIENT będzie wnosić na rzecz ZOMRO cykliczną opłatę serwisową, jak określono w Zamówieniu (internetowym).
   • 2.2. Wszystkie ceny podano w euro (€) z wyłączeniem podatku VAT, z wyłączeniem opłat związanych z zaangażowaniem stron trzecich (np. transakcje bankowe lub opłaty na rzecz dostawców płatności (internetowych)) oraz wszelkich pozostałych podatków i ceł należnych organom państwowym. Wszystkie usługi muszą być opłacane przez KLIENTA w tej walucie, chyba że zostanie uzgodnione inaczej.
   • 2.3. Spółka ZOMRO ma prawo do zmiany stawek pobieranych od KLIENTA. KLIENT zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub witryny internetowej ZOMRO najpóźniej jeden (1) miesiąc przed rozpocząciem okresu ich obowiązywania. KLIENT ma prawo do wypowiedzenia Umowy od dnia rozpoczęcia okresu obowiązywania zmiany, pod warunkiem że zmiana ceny dotyczy jej podwyższenia.
   • 2.4. Płatności (w oparciu o przedpłatę) należy dokonać w ciągu czternastu (14) dni od daty na fakturze metodą wyznaczoną przez ZOMRO.
   • 2.5. W przypadku nieopłacenia usługi najpierw nastąpi jej zawieszenie. Aby wznowić usługę, należy dokonać płatności za usługę. W przypadku opóźnionej płatności zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki.
   • 2.6. Jeśli KLIENT nie wybierze automatycznego przedłużania usługi, musi ją przedłużać ręcznie. W przypadku wyłączenia automatycznego przedłużania usługi lub gdy usługa przestanie obowiązywać, nastąpi jej zawieszenie. W przypadku automatycznego przedłużania usługi wystarczy doładować saldo w kwocie wystarczającej do przedłużenia usługi na okres, który został wybrany do automatycznego przedłużania usługi.
   • 2.7. ZOMRO zastrzega sobie prawo do usunięcia usługi, w przypadku gdy została ona zawieszona ze względu na opóźnienie płatności i gdy nie dokonano płatności wymaganej do przedłużenia usługi. W takim przypadku ZOMRO zastrzega sobie prawo do usunięcia usługi. Jeśli usługa nie zostanie opłacona, nastąpi jej usunięcie po upływie dziesięciu (10) dni w przypadku serwera dedykowanego, czternastu (14) dni w przypadku serwera wirtualnego lub trzydziestu (30) dniach w przypadku hostingu wirtualnego i 7 dni dla Cloud VPS.
  • 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE
   • 3.1. Umowa zawierana jest na czas określony, chyba że charakter lub istota podanych warunków wymusza okres obowiązywania przez czas nieokreślony.
   • 3.2. Pod koniec okresu obowiązywania Umowa zostanie przedłużona o kolejne okresy równe okresowi początkowemu, chyba że któraś ze stron powiadomi drugą przynajmniej z jednodniowym (1) wyprzedzeniem na piśmie, że nie wyraża zgody na przedłużenie Umowy.
   • 3.3. ZOMRO ma prawo do (częściowego) zawieszenia wypełniania swoich zobowiązań lub do rozwiązania Umowy, jeśli:
    • KLIENT nie będzie wypełniać swoich zobowiązań w ramach niniejszej Umowy lub nie będzie tego robić w pełni lub na czas;
    • po zawarciu Umowy ZOMRO weszła w posiadanie pewnych informacji; lub
    • ma uzasadnione powody, aby przypuszczać, że KLIENT nie będzie w stanie wypełniać swoich zobowiązań.
   • 3.4. Po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy:
    • ZOMRO zaprzestanie świadczenia wszystkich Usług;
    • ZOMRO ma prawo do wykasowania lub usunięcia wszystkich danych KLIENTA ze sprzętu ZOMRO; oraz
    • ZOMRO ma prawo do udostępnienia sprzętu do użytku przez innych klientów.
   • 3.5. Sądy holenderskie są wyłącznymi sądami właściwymi do rozpatrywania pozwów, skarg lub postępowań oraz orzekania w ich zakresie i do rozstrzygania sporów, które mogą wynikać z Umowy lub innych umów bądź pozostałych stosunków prawnych z nich wynikających, lub mieć z nimi związek.
   • 3.6. ZOMRO może wysłać WŚU KLIENTOWI na jego wniosek. WŚU mogą być również przeglądane i przechowywane za pośrednictwem strony internetowej ZOMRO.
   • 3.7. Obowiązuje ostatnio wydana wersja niniejszych Warunków lub, odpowiednio, wersja obowiązująca w momencie rozpoczęcia stosunku prawnego KLIENTA i spółki ZOMRO.
   • 3.8. ZOMRO ma prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w Umowie lub jej części oraz jej dokumenatcji uzupełniającej. Takie zmiany będą również obowiązywać dla istniejących Usług, o ile ZOMRO nie określi inaczej. Zmiany wejdą w życie w dniu przedstawienia oświadczenia lub w późniejszym terminie, jak określono w oświadczeniu.
   • 3.9. ZOMRO zachowuje prawo do zawieszenia konta robota, jeśli użytkownik pozostanie nieaktywny dłużej niż przez 12 miesięcy.
  • 4. REJESTRACJA NAZWY DOMENY I ZASADY PRZENIESIENIA
   • 4.1. ZOMRO zapewnia KLIENTOWI możliwość rejestracji, odnowienia i przeniesienia nazw domen zarówno na rzecz ZOMRO, jak i osób trzecich.
   • 4.2. Wszystkie operacje z użyciem nazw domen, m. in. płatności, są wykonywane z wykorzystaniem systemu automatycznego na poszczególnych kontach osobistych.
   • 4.3. Rejestracja nazw domen obejmuje pozyskanie danych osobowych potencjalnego właściciela praw do nazwy domeny. Ponadto istnieje możliwość publikowania danych identyfikacyjnych użytkownika w źródłach publicznych (np. w bazach danych WHOIS).
   • 4.4. Przeniesienie praw do nazwy domeny lub przeniesienie nazwy domeny w celu przekazania do zarządzania przez innego Rejestratora będzie miało miejsce wyłącznie po otrzymaniu oficjalnego pisma od KLIENTA. Jeśli nazwa domeny jest zarejestrowana dla podmiotu prawnego, w przypadku przenoszenia praw / nazwy domeny wymagane jest pismo wydrukowane na papierze firmowym opatrzone pieczęcią firmy i podpisem starszego kierownika. Jeśli nazwa domeny jest zarejestrowana dla osoby fizycznej, należy przedłożyć kopie pierwszej i drugiej strony paszportu poświadczające podpis KLIENTA wraz z wnioskiem o przeniesienie praw / nazwy domeny. Jeśli ZOMRO nie może już świadczyć Usług KLIENTOWI, ZOMRO gwarantuje przeniesienie nazw domen na innego Rejestratora z zachowaniem informacji użytkownika oraz jego praw do poszczególnych nazw domen.
   • 4.5. Wszystkie informacje przekazywane przez KLIENTA ZOMRO muszą być pełne, aktualne i zgodne z prawdą.
   • 4.6. KLIENT natychmiast powiadomi spółkę ZOMRO o wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w punkcie 4.5.
   • 4.7. KLIENT oświadcza, że rozumie cel gromadzenia, przechowywania i publikowania informacji przekazanych przez KLIENTA ZOMRO oraz niezbędnych w trakcie procedury delegowania nazwy domeny oraz że rozumie, że takie informacje będą publicznie dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem WHOIS lub podobnej usługi.
   • 4.8. KLIENT akceptuje, że ani ZOMRO, ani Administrator, ani Rejestrator nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa związane z korzystaniem z nazw domen lub ich niewłaściwym użyciem przez KLIENTA, m.in. z użyciem przez osoby trzecie lub w przypadku gdy KLIENT naruszy prawa osób trzecich.
  • 5. KORZYSTANIE Z USŁUG
   • 5.1. Zakazuje się ataków brute-force, skanowania portów, rozsyłania spamu (używania skryptów mających na celu rozsyłanie wiadomości do forów dyskusyjnych, pokojów rozmów, rozsyłanie formularzy opinii, wiadomości e-mail itd.), wspierania hakowania, crackingu, phishingu i innych nielegalnych działań internetowych.
   • 5.2. Zakazuje się przechowywania dowolnego typu wirusów komputerowych w ramach zapewnionego miejsca na dysku.
   • 5.3. Zakazuje się kopania kryptowalut.
   • 5.4. W przypadku zamówienia Usługi z okresem próbnym ZOMRO zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług i usunięcia serwera w przypadku braku aktywności KLIENTA.
   • 5.5. Sieci VPN i serwery proxy mogą być hostowane wyłącznie na potrzeby użytku osobistego. Hosting publicznej lub komercyjnej sieci VPN / publicznego lub komercyjnego serwera proxy jest surowo zakazany.
   • 5.6. Serwera VDS/VPS nie można wykorzystywać do ataków DDoS lub w innych celach związanych ze złośliwym oprogramowaniem oraz do działań zakazanych na mocy holenderskich przepisów prawa.
   • 5.7. ZOMRO zastrzega sobie prawo do ograniczenia prędkości kanału do 10-100 Mbps lub zablokowania serwera w przypadku wysokiej aktywności sieciowej przez dłuższy czas, co skutkuje obciążeniem urządzeń sieciowych przekraczającym 90%, lub w przypadku przekroczenia limitu ruchu 10TB dla VPS/VDS i 100TB dla fizycznych serwerów dedykowanych.
   • 5.8. ZOMRO zastrzega sobie prawo do ograniczenia szybkości kanału do 10–30 Mbit/s lub zablokowania serwera w przypadku dużej aktywności sieci, która ma miejsce przez długi czas i powoduje przekroczenie obciążenia sprzętu sieciowego o ponad 90%.
   • 5.9. Witryny internetowe zlokalizowane na serwerach hostingu współdzielonego, w przypadku których dochodzi do przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia, mogą zostać zablokowane, jeśli KLIENT nie wprowadzi pozytywnych zmian (zmiana planu na plan na wyższym poziomie / przeniesienie na serwer VDS/dedykowany lub usunięcie/optymalizacja skryptów powodujących duże obciążenia).
   • 5.10. ZOMRO zastrzega sobie prawo do ograniczenia działania lub zablokowania serwera wirtualnego w przypadku przeciążenia procesora przez długi czas powyżej 90%, które prowadzi do przeciążenia sprzętu serwera, jeśli KLIENT nie jest w stanie wprowadzić pozytywnych zmian (zmiana planu pakietu na plan na wyższym poziomie, przełączenie na serwer dedykowany, optymalizacja lub usunięcie skryptów powodujących przeciążenie).
   • 5.11. Wszystkie skargi przychodzące są przekierowywane do KLIENTA i zostaje ustalony okres na udzielenie odpowiedzi. Jeśli serwer został zawieszony ze względu na skargę w sprawie naruszenia bezpieczeństwa i w ciągu 7 dni nie nastąpiły żadne działania zaradcze, spółka ZOMRO ma prawo do zwolnienia miejsca na serwerze i jego usunięcia.
   • 5.12. ZOMRO ma prawo do odmowy świadczenia usług KLIENTOWI, jeśli, zgodnie z szacunkami ZOMRO, za pomocą treści lub oprogramowania KLIENTA podejmowane są działania bezprawne, niewłaściwe, zagrażające lub w dowolny sposób naruszające WŚU. Ponadto dostęp do usługi może zostać ograniczony, zawieszony lub usunięty ze sprzętu ZOMRO, o czym KLIENT zostanie powiadomiony.
   • 5.13. Zakazuje się strumieniowania materiałów chronionych prawem autorskim (transmisji telewizyjnych, transmisji telewizji IPTV, transmisji na żywo, wydarzeń sportowych) bez odpowiedniego zezwolenia właściciela praw autorskich.
   • 5.14. Zakazuje się hostowania kasyn internetowych, jednorękich bandytów oraz wszelkich gier hazardowych bez odpowiedniej licencji Kansspelautoriteit (KSA).
   • 5.15. Zabrania się tworzenia dwóch lub więcej kont dla jednego właściciela w celu obejścia zakazów.
  • 6. POZOSTAŁE KLAUZULE
   • 6.1. Na mocy właściwych przepisów dotyczących ochrony danych dane osobowe KLIENTA są poufne.
   • 6.2. ZOMRO zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usług i może zawiesić KLIENTOWI prawo dostępu do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
   • 6.3. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że ZOMRO będzie musiała co jakiś czas przeprowadzać (nagłe) prace konserwacyjne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności sieci, centrum danych i Usług oraz że takie prace konserwacyjne mogą wpłynąć na świadczenie Usług na rzecz KLIENTA.
   • 6.4. ZOMRO zastrzega sobie prawo do przenoszenia Usług oraz prawo do (tymczasowego) zawieszenia Usług w związku z takim przeniesieniem.
   • 6.5. ZOMRO nie gwarantuje dostępności usługi i nie gwarantuje, że proponowane oprogramowanie lub jakiekolwiek inne materiały nie zawierają błędów systemu. ZOMRO podejmie wszelkie uzasadnione starania i środki, aby takim problemom zapobiec.
   • 6.6. ZOMRO nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty poniesione przez KLIENTA w wyniku korzystania z Usług lub braku takiej możliwości bądź straty spowodowane błędami, pominięciami, przerwami w działaniu, usunięciem plików, wadami, opóźnieniami w zakresie przetwarzania lub transferu danych, zmianami funkcji i pozostałymi przyczynami. ZOMRO nie gwarantuje odbioru wiadomości e-mail KLIENTA z sieci zdalnych ani nie ustala, które adresy IP znajdują się na czarnej liście i są ignorowane przez klienta poczty elektronicznej ZOMRO.
   • 6.7. ZOMRO nie odpowiada za jakość publicznych kanałów komunikacji używanych do uzyskiwania dostępu do Usług.
   • 6.8. KLIENT bierze na siebie pełną odpowiedzialność i pełne ryzyko związane z wykorzystywaniem internetu przez Usługi, m.in. odpowiedzialność za ocenę rzetelności, kompletności i przydatności wszelkich opinii, koncepcji oraz innych informacji, jak i jakości oraz właściwości produktów i usług rozpowszechnianych za pośrednictwem internetu i dostarczanych KLIENTOWI w ramach Usług.
   • 6.9. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego hasła oraz za wszelkie straty, które mogą być spowodowane jego nieuprawnionym użyciem. W przypadku przejęcia loginu i hasła z winy osoby trzeciej KLIENT ma prawo wysłać ZOMRO wniosek o zmianę loginu i hasła wraz z obowiązkowym załącznikiem zawierającym odpowiedni dokument finansowy potwierdzający płatność za Usługi. ZOMRO nie odpowiada za działania osób trzecich powodujące przejęcie i KLIENT będzie współpracować z odpowiednimi organami śledczymi i ścigania w celu zapewnienia zwrotu środków finansowych wydanych w okresie ich przejęcia.
   • 6.10. ZOMRO nie ma obowiązku powiadomienia osób trzecich o zablokowaniu KLIENTOWI dostępu do Usług oraz za ewentualne konsekwencje wynikające z braku takiego ostrzeżenia.
   • 6.11. ZOMRO rozstrzyga jedynie wnioski KLIENTA wysłane z kontaktowego adresu e-mail KLIENTA bądź z obszaru serwisowego (konta rozliczeniowego) w oficjalnej witrynie internetowej ZOMRO. Za kontaktowy adres e-mail uznaje się adres e-mail podany podczas rejestracji w oficjalnej witrynie internetowej ZOMRO. KLIENT może zawnioskować o zmianę kontaktowego adresu e-mail w bazie danych rejestracji w obszarze serwisowym (na koncie osobistym) w oficjalnej witrynie internetowej ZOMRO.
   • 6.12. W wyjątkowych przypadkach może być wymagana weryfikacja KLIENTA polegająca na potwierdzeniu numeru telefonu do konta w trakcie połączenia przychodzącego od naszego operatora lub robota. Może to mieć miejsce na końcowym etapie składania zamówienia po dokonaniu płatności.
   • 6.13. Wszystkie informacje dotyczące płatnika przekazane przez KLIENTA ZOMRO muszą być kompletne, rzetelne i zgodne z prawdą.
   • 6.14. KLIENT gwarantuje, że kryptowaluta, z użyciem której dokonuje płatności na rzecz ZOMRO, pochodzi z legalnego źródła, jest dopuszczona do swobodnego obrotu i przepływu, i nie ma związku z działalnością o charakterze kryminalnym, praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
  • 7. ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
   • 7.1. Jeśli KLIENT zrezygnuje ze świadczonych Usług w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia korzystania z Usług, ZOMRO podejmie działania w celu zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych, pod warunkiem, że konto nie zostanie zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu, a nazwa domeny, licencja na oprogramowanie lub wynajem serwera nie zostaną zamówione. W przeciwnym razie ZOMRO nie zwróci żadnych niewykorzystanych środków pieniężnych.
   • 7.2. W przypadku zwrotu środków pieniężnych zniżki są brane pod uwagę, jeśli zostały aktywowane przy opłacaniu Usług, tzn. zwracana jest jedynie faktycznie zapłacona suma (bez bonusów itp.). Koszty instalacji i paneli administracyjnych, przedpłaty oraz podstawowa opłata za adresy IP i usługę DNS w celu hostowania i odsprzedaży, koszty nazw domeny, administracji, dodatkowej pamięci HDD i innych Usług nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi środków pieniężnych podlega jedynie VDS.
   • 7.3. Zwroty środków pieniężnych realizowane są w ciągu 30 dni przy użyciu metody wybranej przez ZOMRO.
   • 7.4. Od kwoty zwrotu środków pieniężnych odliczane są wszystkie płatności uiszczane przez osoby trzecie (bramka) lub opłaty transakcyjne.
   • 7.5. Jeśli z winy klienta, na rzecz którego jest dokonywany zwrot środków pieniężnych, ZOMRO poniesie straty (wyłączenie serwerów, sieci, umieszczenie na czarnej liście adresów IP itd.), w zależności od danego przypadku od zwracanej kwoty zostanie odliczona kwota poniesionych kosztów.
   • 7.6. Zwrot środków pieniężnych nie jest realizowany, jeśli Usługi zostały zablokowane z powodu naruszeń WŚU, m.in.:
   • 7.7. Zwrot kosztów nie przysługuje, jeśli przerwa w świadczeniu Usług jest spowodowana następującym zdarzeniem:
    • Siła wyższa;
    • KLIENT przechowuje lub przesyła treści niezgodne z prawem, szkodliwe, zniesławiające lub naruszające prawa innych osób;
    • Działania KLIENTA naruszają zasady świadczenia Usług na podstawie niniejszej UMOWY;
    • Działania KLIENTA zagrażają bezpieczeństwu, stabilności lub wydajności serwerów Zomro;
    • KLIENT zaangażował się w nielegalne działania lub działania zakłócające świadczenie usług innym klientom;
    • awaria wystąpiła w środowiskach kontrolowanych przez KLIENTA;
    • jeśli KLIENT wielokrotnie nie przestrzega instrukcji specjalistów dotyczących korzystania z Usług świadczonych przez ZOMRO;
    • korzystanie z Usługi do celów, do których nie była przeznaczona;
    • popełnienie ataku typu odmowa usługi (DoS) lub rozproszona odmowa usługi (DDoS) przez stronę trzecią;
    • stwierdzono, że KLIENT korzysta z jakiejkolwiek formy niedozwolonej korespondencji (spamu);
    • naruszenie norm etykiety przez KLIENTA, a mianowicie używanie wulgaryzmów w rozmowie telefonicznej lub w korespondencji ze specjalistami Zomro.
   • 7.8. Zwrot środków pieniężnych nie zostanie zrealizowany, jeśli płatności dokonano przy użyciu kryptowaluty PayPalych lub Enot ze względu na specyfikę systemu płatności.
  • 8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WARUNKI
   • 8.1. Wszystkie umowy między KLIENTEM a ZOMRO podlegają przepisom holenderskim.
   • 8.2. Sądy holenderskie są wyłącznymi sądami właściwymi do rozpatrywania pozwów, skarg lub postępowań oraz orzekania w ich zakresie i do rozstrzygania sporów, które mogą wynikać z Umowy lub innych umów bądź pozostałych stosunków prawnych z nich wynikających, lub mieć z nimi związek.
   • 8.3. ZOMRO może wysłać WŚU KLIENTOWI na jego wniosek. WŚU mogą być również przeglądane i przechowywane za pośrednictwem strony internetowej ZOMRO.
   • 8.4. Obowiązuje ostatnio opublikowana wersja niniejszych Warunków lub, odpowiednio, wersja obowiązująca w momencie rozpoczęcia stosunku prawnego ze spółką ZOMRO.
   • 8.5. ZOMRO ma prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian w Umowie lub jej części oraz jej dokumenatcji uzupełniającej. Takie zmiany będą również obowiązywać dla istniejących Usług, o ile ZOMRO nie określi inaczej. Zmiany wejdą w życie w dniu przedstawienia oświadczenia lub w późniejszym terminie, jak określono w oświadczeniu.