ZALOGUJ
  opened image

  Docker-compose jest potężnym narzędziem do tworzenia i zarządzania kontenerami Docker. Narzędzie to umożliwia tworzenie, uruchamianie i zarządzanie wieloma kontenerami, które współdziałają ze sobą. W tym artykule omówimy kilka poleceń, które mogą być przydatne podczas pracy z Docker-compose.

  Więc zaczynamy.
   

  1. Polecenia do zarządzania kontenerami:
  • docker-compose up: do uruchamiania wszystkich kontenerów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. 

         Na przykład polecenie "docker-compose up" uruchomi wszystkie kontenery z pliku docker-compose.yml w bieżącym katalogu.

  • docker-compose down: do zatrzymywania i usuwania wszystkich kontenerów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. 

         Na przykład polecenie "docker-compose down" zatrzyma i usunie wszystkie kontenery, które zostały uruchomione za pomocą pliku docker-compose.yml.
   

  1. Polecenia do zarządzania usługami:
  • docker-compose ps: do wyświetlania listy uruchomionych kontenerów i ich statusów. 

         Na przykład polecenie "docker-compose ps" pokaże wszystkie uruchomione kontenery z pliku docker-compose.yml.

  • docker-compose up -d [SERVICE]: do uruchamiania konkretnej usługi z pliku docker-compose.yml. 

         Na przykład polecenie "docker-compose up nextcloud" uruchomi tylko kontener nextcloud z pliku docker-compose.yml, który został zatrzymany.

  1. Polecenia do zarządzania obrazami:
  • docker-compose pull: do pobierania wszystkich obrazów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose pull" pobierze wszystkie obrazy określone w pliku docker-compose.yml.
  • docker-compose build: do budowania obrazów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose build" zbuduje wszystkie obrazy określone w pliku docker-compose.yml.
  1. Polecenia do zarządzania logami:
  • docker-compose logs: do wyświetlania logów wszystkich kontenerów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose logs" wyświetli logi wszystkich kontenerów z pliku docker-compose.yml.

  • docker-compose logs [SERVICE]: do wyświetlania logów konkretnej usługi zdefiniowanej w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose logs nextcloud_db" wyświetli logi tylko kontenera bazy danych z pliku docker-compose.yml.

  1. Polecenia do zarządzania działającymi kontenerami:
  • docker-compose stop: do zatrzymywania wszystkich kontenerów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml, ale bez ich usuwania. Na przykład polecenie "docker-compose stop" zatrzyma wszystkie kontenery z pliku docker-compose.yml.

  • docker-compose start: do uruchamiania wszystkich zatrzymanych kontenerów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose start" uruchomi wszystkie zatrzymane kontenery z pliku docker-compose.yml.


   

   

  • docker-compose up --force-recreate zmusza Docker Compose do ponownego tworzenia kontenerów, nawet jeśli ich konfiguracja lub obraz nie uległ zmianie. Oznacza to, że Compose zatrzyma i usunie istniejące kontenery dla usług określonych w pliku docker-compose.yml, a następnie utworzy nowe kontenery od podstaw, używając najnowszej wersji obrazów zdefiniowanych w pliku. Użycie opcji --force-recreate jest przydatne w sytuacjach, gdy wprowadziłeś zmiany w pliku docker-compose.yml, które dotyczą konfiguracji kontenera, na przykład zmienne środowiskowe lub mapowanie portów.

   

   

   

  1. Polecenia do zarządzania sieciami:

   

  • docker-compose network ls: do wyświetlania listy sieci zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml, jeśli istnieją. Można również użyć polecenia docker network ls.

  • docker-compose network create [NETWORK]: do tworzenia nowej sieci zdefiniowanej w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose network create frontend" utworzy nową sieć o nazwie frontend w pliku docker-compose.yml.
  • docker-compose network rm [NETWORK]: do usuwania sieci zdefiniowanej w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose network rm frontend" usunie sieć o nazwie frontend z pliku docker-compose.yml.
  1. Polecenia do zarządzania zmiennymi środowiskowymi:
  • docker-compose config: do sprawdzania poprawności pliku docker-compose.yml i wyświetlania wszystkich zdefiniowanych w nim zmiennych środowiskowych. Na przykład polecenie "docker-compose config" sprawdzi poprawność pliku docker-compose.yml i pokaże wszystkie zdefiniowane w nim zmienne środowiskowe.

  • docker-compose exec [SERVICE] [COMMAND]: do wykonywania polecenia wewnątrz kontenera zdefiniowanego w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose exec nextcloud ls" wykonuje polecenie "ls" wewnątrz kontenera nextcloud, który jest zdefiniowany w pliku docker-compose.yml.

  1. Polecenia do zarządzania woluminami:
  • docker-compose volume ls: do wyświetlania listy wszystkich woluminów zdefiniowanych w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose volume ls" lub "docker volume ls" pokaże wszystkie woluminy zdefiniowane w pliku docker-compose.yml.

  • docker-compose volume create [VOLUME]: do tworzenia nowego woluminu zdefiniowanego w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose volume create db_data" utworzy nowy wolumin o nazwie db_data w pliku docker-compose.yml.
  • docker-compose volume rm [VOLUME]: do usuwania woluminu zdefiniowanego w pliku docker-compose.yml. Na przykład polecenie "docker-compose volume rm db_data" usunie wolumin o nazwie db_data z pliku docker-compose.yml.


  W tym artykule omówiliśmy podstawowe polecenia do pracy z Docker Compose, takie jak uruchamianie i zatrzymywanie kontenerów, tworzenie sieci i woluminów oraz zarządzanie nimi. Poznanie tych poleceń pomoże w bardziej efektywnym wykorzystaniu Docker Compose podczas tworzenia i wdrażania aplikacji w kontenerach.