ZALOGUJ
  opened image

  FileBrowser zapewnia interfejs do zarządzania plikami na Twoim serwerze. Jest dobrym zamiennikiem menedżerów plików takich jak FileZilla, WinSCP itp. Można go używać do przesyłania, usuwania, podglądu, zmiany nazwy i edycji różnych plików. Możliwe jest również tworzenie użytkowników i przypisywanie im uprawnień. Tworzenie tymczasowych linków do plików lub folderów.

  W tym artykule omówimy, jak go zainstalować w kontenerze Docker, korzystając również z docker-compose.

   

  Instalacja Dockera. 

   

  Ale najpierw należy zaktualizować pakiety systemu operacyjnego. 
   

  apt update


  Zainstaluj wymagane pakiety i dodaj nowe repozytorium:

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Zaktualizuj pakiety z nowym repozytorium:

   

   

   

  apt update

   


  Teraz zainstaluj sam Docker.

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Sprawdź wersję:

   

   

   

  docker --version

   


  Sprawdźmy status:

   

   

  systemctl status docker

   


  Jeśli się nie uruchomił, to uruchamiamy:

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  I dodajemy do autostartu.

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

  Instalacja Docker-Compose

   

   

  Dla tego projektu wystarczy nam wersja 1.25. 
   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Nadajemy prawa do uruchomienia. 

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Sprawdzamy, jak zainstalował się Docker-Compose:

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Dodajemy użytkownika systemu Linux do grupy docker:

   

   

   

   

  usermod -aG docker $USER
  

   


  Tworzymy plik *.yaml dla Docker-Compose.

  Aby w przyszłości orientować się, co mamy zainstalowane, tworzymy oddzielny folder dla tego projektu w katalogu /home i przechodzimy do niego.

   

   

  mkdir /home/filebrowser && cd /home/filebrowser

   

  Możesz także użyć innej lokalizacji  do umieszczenia tego i innych projektów. 

  Skorzystaj z repozytorium, aby utworzyć plik docker-compose.yaml za pomocą linku https://hub.docker.com/r/filebrowser/filebrowser

  Tworzymy plik docker-compose.yaml lub docker-compose.yml,

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  I dodajemy do niego następujący kod:

   

   

  version: '3.3'
  services:
    filebrowser:
      container_name: filebrowser
      volumes:
      - /:/srv
      - /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db
      environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      ports:
      - 9090:80
      restart: always
          image: filebrowser/filebrowser:s6

   


  Gdzie:

  container_name: nazwa Twojego kontenera;
  W bloku volumes podajemy ścieżki, gdzie będzie dostępne zapisywanie bazy danych i sam folder z plikami. W tym przykładzie podano / (root), co pozwala na dostęp do wszystkich plików na serwerze. 
  ports: 9090 - port, przez który będzie realizowane połączenie z panelem zarządzania.


  Również przed uruchomieniem docker-compose, tworzymy plik bazy danych filebrowser.db według ścieżki podanej w volumes -  /root/filebrowser/database/
  Jeśli tego nie zrobimy, w logach zobaczymy błąd: filebrowser.db jest katalogiem. 

  Uruchamiamy skrypt (w tym celu należy znajdować się w katalogu, gdzie został utworzony nasz plik. W tym przypadku jest to /home/filebrowser/):

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   

  Czekamy na pobranie obrazów i ich rozwinięcie.

  Sprawdzamy:

   

   

   

  docker-compose ps
  

   

  lub 

   

   

   

  docker ps
  

     Można również zainstalować FileBrowser jedną komendą bez używania docker compose.

   

   

  docker run -v /:/srv -v /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db -e PUID=0 -e PGID=0 -p 9090:80 -d filebrowser/filebrowser:s6


  Aby wyświetlić logi, użyj komendy 

  docker logs -f filebrowser
     

  Teraz możesz użyć IP swojego serwera i wskazanego portu, w tym przypadku 9090, aby połączyć się z interfejsem sieciowym. 

  Do autoryzacji użyj:
  login: admin
  hasło: admin
   

  Miłego użytkowania.