ZALOGUJ
  opened image

  W tym artykule omówimy, jak zainstalować serwer MySQL 8 w kontenerze Docker i zobaczymy, jak go podłączyć do phpMyAdmin w docker-compose, który instalowaliśmy w artykule Jak zainstalować phpMyAdmin w Docker.
   

  Zatem, zainstalujmy Docker. 
  Jak zwykle, aktualizujemy pakiety systemu operacyjnego. 

   

  apt update
  


  Zainstalujemy niezbędne pakiety i dodamy nowe repozytorium:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  

   


  Aktualizujemy pakiety z nowym repozytorium:

   

   

   

   

  apt update
  

   


  Instalujemy Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  

   


  Sprawdzamy wersję Docker:

   

   

   

   

  docker --version
  

   


  Sprawdzamy status:

   

   

   

   

  systemctl status docker
  

   


  W przypadku, gdy nie uruchomił się, uruchamiamy:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  I dodajemy do autostartu.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Instalujemy Docker-Compose

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Ustawiamy prawa do uruchamiania dla pliku docker-compose. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Sprawdzamy, czy Docker-Compose został zainstalowany:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Jak widzimy, wszystko jest w porządku. Przechodzimy do tworzenia pliku dla Docker-Compose.

  Aby orientować się w przyszłości, gdzie i co mamy zainstalowane, stworzymy osobny folder dla tego projektu w katalogu /home i przejdziemy do niego.

   

   

   

   

  mkdir /home/mysql && cd /home/mysql
  

   


  W tym przewodniku będziemy instalować konkretną wersję MySQL 8. W tym celu skorzystamy z repozytorium z hub.docker.com

  Aby stworzyć plik docker-compose.yaml, skorzystamy z repozytorium pod linkiem https://hub.docker.com/_/mysql

  Tworzymy plik docker-compose.yaml lub docker-compose.yml:

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  I dodajemy do niego następujący kod:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql

   


  Gdzie:

  db_mysql: nazwa Twojego kontenera;
  image: mysql: obraz, z którego będzie wdrożona mysql 8;
  ports: 3311:3306 - port 3311, który będziemy używać do połączenia z mysql;
  restart:always  - wskazuje, że kontener będzie ponownie uruchamiany w przypadku awarii lub restartu serwera;
  mysql_USER: tworzenie nowego użytkownika, w tym przypadku to admin;
  mysql_PASSWORD: hasło dla użytkownika admin;
  mysql_ROOT_PASSWORD: to hasło będzie ustawione dla konta root superużytkownika mysql;
  volumes określamy wspólny katalog, aby przy ponownym uruchomieniu kontenera zachowały się dane bazy danych.

  Uruchamiamy nasz skrypt (w tym celu musimy znajdować się w katalogu, w którym został stworzony nasz plik. W tym przypadku to /home/mysql):

   

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Czekamy na pobranie obrazów i wdrożenie.

  Sprawdzamy:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  lub 

   

   

   

   

  docker ps
  

     Aby zobaczyć logi, użyj polecenia 

   

   

   

   

  docker logs -f db_mysql
  

   


  Również tę wersję bazy danych mysql 8 można zainstalować razem z phpMyAdmin i powiązać z nią. Zobaczmy, jak to zrobić.

  Edytujemy stworzony plik docker-compose.yaml

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

     Dodajemy poniżej następującą konstrukcję:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql
     phpmyadmin:
        container_name: phpmyadmin
        image: phpmyadmin
        restart: always
        ports:
          - "8091:80"
        environment:
          - PMA_HOST=db_mysql
        depends_on:
          - db_mysql


  W sekcji phpmyadmin dodaliśmy obraz phpmyadmin, wskazaliśmy mu port 8091, ale teraz będzie on powiązany z konkretnym serwerem bazy danych, a mianowicie z tym, który zainstalowaliśmy/uruchomiliśmy mysql 8

  Ten parametr jest określony w bloku enviroment, gdzie: 
  PMA_HOST=db_mysql - wskazuje na kontener/blok mysql, który jest opisany powyżej w tym pliku.
  Również dyrektywa depends_on: wskazuje na zależność uruchomienia od kontenera db_mysql. Oznacza to, że dopóki nie uruchomi się kontener z mysql, kontener z phpmyadmin nie zostanie uruchomiony. 

  Możemy uruchomić phpmyadmin i mysql jednym poleceniem.

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Sprawdzamy:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  Jak widzimy, kontenery są uruchomione. 


  W podobny sposób możesz zainstalować potrzebną wersję bazy danych MariaDB. Jak to zrobić, możesz przeczytać w tym artykule.