ZALOGUJ
  opened image

  W tym artykule omówimy, jak zainstalować phpMyAdmin w kontenerze Docker, przeanalizujemy również składnię pliku docker-compose i przeprowadzimy instalację.
   

  Na początek zainstalujemy Docker. 

  Aktualizujemy pakiety systemu operacyjnego. 
   

  apt update


  Zainstalujemy niezbędne pakiety i dodamy nowe repozytorium:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Teraz zaktualizujemy pakiety z nowym repozytorium:

   

   

   

   

  apt update

   

  Teraz zainstalujemy sam Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Sprawdzamy wersję Docker:

   

   

   

   

  docker --version

   


  Sprawdzamy status:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     Jeśli nie uruchomił się, to uruchamiamy:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  I dodajemy do autostartu.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  Zainstalujemy Docker-Compose

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  Ustawiamy prawa do uruchamiania. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Sprawdzamy, jak zainstalował się Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Utworzymy plik *.yaml dla Docker-Compose.

  Aby w przyszłości orientować się, gdzie i co mamy zainstalowane, utworzymy osobny folder dla tego projektu w katalogu /home i przejdziemy do niego.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  Możesz również użyć innego katalogu  do umieszczenia tego i innych projektów. 

  Skorzystamy z repozytorium do utworzenia pliku docker-compose.yaml pod linkiem https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Tworzymy plik docker-compose.yaml lub docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  I dodajemy do niego następujący kod:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     Gdzie:

  phpmyadmin: nazwa Twojego kontenera;
  image: phpmyadmin: obraz, z którego zostanie wdrożony phpmyadmin
  8090:80 - port 8090, którego będziemy używać do połączenia z phpmyadmin
  restart:always  - wskazuje, że kontener zostanie ponownie uruchomiony w przypadku awarii lub restartu serwera
  PMA_ARBITRARY=1 - wskazuje, że możliwe jest połączenie z dowolnym serwerem bazy danych (Jak powiązać panel phpmyadmin z konkretnym serwerem, można przeczytać w tym artykule)

  Uruchamiamy nasz skrypt (w tym celu musimy znajdować się w katalogu, w którym utworzono nasz plik. W tym przypadku jest to /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Czekamy na pobranie obrazów i wdrożenie.

  Sprawdzamy:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  lub 

   

   

   

   

  docker ps

     Aby wyświetlić logi, użyj polecenia 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  Można również przeprowadzić instalację tylko w docker:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     Aby połączyć się z phpmyadmin — otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  Teraz możemy podłączyć serwer bazy danych.
  W polu Server wpisujemy IP serwera bazy danych, w polu Username - użytkownika (w tym przypadku jest to root), w polu Password - hasło użytkownika root serwera bazy danych.

  Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego serwera bazy danych w Docker, to w artykule Jak zainstalować MariaDB w Docker omówimy, jak to zrobić, i zobaczymy, jak wdrożyć ten serwer bazy danych razem z phpMyAdmin.