ZALOGUJ
  opened image

  W tym artykule omówimy, jak zainstalować postgreSQL i panel pgadmin4 w kontenerze Docker, używając docker-compose.
   

  Zainstalujmy Docker. 

  Na początek, musimy zaktualizować pakiety systemu operacyjnego. 
   

  apt update

  Zainstalujmy niezbędne pakiety i dodajmy nowe repozytorium:
   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

  Zaktualizujmy pakiety z nowym repozytorium:
   

  apt update

  Teraz zainstalujmy sam Docker.
   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

  Sprawdźmy wersję:
   

  docker --version  Sprawdźmy status:

   

   

   

  systemctl status docker

     Jeśli nie uruchomił się, to uruchamiamy:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  I dodajemy do autostartu.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Zainstalujmy Docker-Compose

   

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Ustawiamy prawa do uruchamiania. 

   

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Sprawdzamy, jak zainstalował się Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Stwórzmy plik *.yaml dla Docker-Compose.

  Aby w przyszłości orientować się, co mamy zainstalowane, stwórzmy osobny folder dla tego projektu w katalogu /home i przejdźmy do niego.

   

   

   

   

  mkdir /home/postgres && cd /home/postgres

   

  Możesz również użyć innego katalogu  do umieszczenia tego i innych projektów. 

  Skorzystajmy z repozytorium, aby stworzyć plik docker-compose.yaml pod linkiem https://hub.docker.com/_/postgres

  Tworzymy plik docker-compose.yaml lub docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  I dodajemy do niego następujący kod:

   

   

   

   

  version: '3.8'
  services:
   db_postgres:
    image: postgres
    container_name: postgres
    restart: always
    environment:
     POSTGRES_USER: root
     POSTGRES_PASSWORD: root
     POSTGRES_DB: test_db
    ports:
     - "54320:5432"
    volumes:
     - local_pgdаta:/var/lib/postgresql/data
   pgadmin4:
    container_name: pgadmin4
    image: dpage/pgadmin4
    restart: always
    environment:
     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: [email protected]
     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: root
    ports:
     - "5050:80"
    volumes:
     - pgadmin-dаta:/var/lib/pgadmin
  volumes:
   local_pgdаta:
   pgadmin-dаta:
  
  

   


  Gdzie:

  container_name: nazwa Twojego kontenera;
  POSTGRES_USER: Użytkownik dla tworzonej bazy danych;
  POSTGRES_PASSWORD: hasło dla użytkownika, którego tworzymy;
  POSTGRES_DB: nazwa bazy danych;
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: email/użytkownik do logowania w pgadmin;
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: hasło dla użytkownika pgadmin;
  5050:80: port, na którym działa pgadmin.

  Uruchamiamy nasz skrypt (w tym celu musimy znajdować się w katalogu, w którym został stworzony nasz plik. W tym przypadku jest to /home/postgres):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Czekamy na pobranie obrazów i uruchomienie.

  Sprawdzamy:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   


  lub 

   

   

   

   

  docker ps

     Teraz do połączenia z bazą danych można użyć IP kontenera z portem 54320 lub nazwy kontenera postgres z portem 54320 (IP:54320 lub postgres:54320) 

  Aby wyświetlić logi, użyj polecenia: 

   

   

   

   

  docker logs -f postgres
  

     Aby skonfigurować pgadmin — otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres — http://YOUR_IP_SERVER:5050/ . W szczegółach połączenia dla nazwy hosta podaj nazwę kontenera postgreSQL lub email, który podałeś w PGADMIN_DEFAULT_EMAIL i hasło root

  Teraz podłączmy serwer bazy danych postgreSQL do pgadmin4.


  Wprowadzamy dane, które podaliśmy w docker-compose.yaml


   Teraz możesz tworzyć bazy postgreSQL w pgadmin4.