Mēs atbalstām Ukrainu. Šeit labdarības konts , ja arī vēlaties pievienoties. Plašāka informācija.
  PIESLĒGTIES

  OFERTES LIGUMS

  • 1. JEDZIENI
   • 1.1. Zomro: privata kompanija ar ierobeћoto atbildibu Zomro B. V., registreta pec adreses: Hengelosestraat 201, Enschede, the Nīderlande, 7521 AC, љo pakalpojumu sniegљanas noteikumu lietotajs, turpmak saukts ZOMRO.
   • 1.2. Klients: kompanijas ZOMRO kontrahents, turpmak - KLIENTS.
   • 1.3. pakalpojumi: Klienta ZOMRO iznomatie pakalpojumi, izklastiti (tieљsaistes) pasutijuma (ari saukts ligums).
   • 1.4. pakalpojumu sniegљanas noteikumi: visparejo noteikumu nolikumi, ka ari politikas un vadoљie principi, kuri izskaidro, kados gadijumos pakalpojumus drikst izmantot, izklastiti pakalpojumu sniegљanas noteikumos ('PSN')
  • 2. SERVISU NODEVAS
   • 2.1. Par pakalpojumu izmantoљanu klients maksa ZOMRO paљreizejo apkalpoљanas maksu, noradito pasutijuma (tieљsaiste).
   • 2.2. Visas cenas ir noraditas eiro, neieskaitot PVN, ka ari neieskaitot treљo personu maksajumus (piemeram bankas transakciju vai (tieљsaistes) maksas provaidera maksas, ka ari jebkurus citus nodoklus vai nodevas, kuras iekase valdiba. Pakalpojumus klients apmaksa љaja valuta, ja nav vienojuљies savadak.
   • 2.3. ZOMRO ir tiesibas mainit tarifus, iekasejamos no klienta. Klientam pazinos par љadam izmainam ar e-pasta un/vai web-vietnes ZOMRO starpniecibu, vismaz vienu (1) menesi pirms to staљanas speka. Klientam ir tiesibas izbeigt ligumu, kas stajas speka no grozijumu speka staљanas dienas, ar nosacijumu, ka, cenas izmainas ir cenas palielinaљana.
   • 2.4. Apmaksa (saskana ar priekљapmaksu) javeic cetrpadsmit (14) dienu laika no rekina fakturas piestadiљanas datuma veida, kuru noteiks ZOMRO.
   • 2.5. Ja pakalpojuma sniegљana netiek apmaksata, ta darbiba sakuma tiek aptureta. Pakalpojuma darbibas pagarinaљanai tiek gaidita lidzeklu ienakљana. Maksājuma kavējuma gadījumā tiek iekasēti procenti par katru nokavēto dienu.
   • 2.6. Ja KLIENTS neizvelejas automatisku pakalpojuma pagarinajumu, tad tas ir japagarina manuali. Gadijuma, ja automatisks pakalpojuma pagarinajums ir izslegts, beidzoties ta deriguma terminam, pakalpojums tiks apturets. Automatiska pakalpojuma pagarinajuma izmantoљanas gadijuma pietiek papildinat bilanci par summu, nepiecieљamo pakalpojuma pagarinaљanai par to periodu, kurљ tika izvelets automatiska pagarinaљana.
   • 2.7. ZOMRO saglaba savas tiesibas dzest pakalpojumu, ja tas tika apturets par nemaksaљanu, un summa nomas perioda garuma neienaca pakalpojuma pagarinaљanai. Љada gadijuma, ZOMRO saglaba savas tiesibas dzest aptureto pakalpojumu. Ja nav apmaksas, pakalpojums tiek dzests pec 7 dienam izdalitam serverim, 7 dienam virtualajam serverim, 30 dienam virtualajam hostingam.
  • 3. LIGUMA DARBIBAS LAIKS UN IZBEIGЉANA
   • 3.1. Ligums tiek noslegts uz noteikto laiku, ja tikai љo vienoљanos raksturs vai butiba nenosaka nenoteikto laiku.
   • 3.2. Pec liguma darbibas termina izbeigљanas tas tiek pagarinats uz nakamajiem terminiem, vienadiem ar sakotnejo terminu, ja tikai viena no pusem nepazinos otrai pusei rakstiskaja forma par to, ka ta nepiekrit liguma pagarinaљanai, nemot vera pazinoљanas terminu, kas ir ne mazak par vienu (1) dienu.
   • 3.3. ZOMRO ir tiesibas (daleji) apstadinat savu saistibu pildiљanu vai izbeigt ligumu, ja:
    • PASUTITAJS nepilda savas ligumsaistibas, vai nepilda tas pilna apmera vai laika;
    • pec liguma noslegљanas ZOMRO saskana ar sanemto informaciju ir pamats baidities, ka pasutitajs nevares izpildit savas saistibas.
    • ir pamatots iemesls baidities, ka PASUTITAJS nevares izpildit savas saistibas.
   • 3.4. Gadijuma, ja ligums tiek izbeigts vai beidzas liguma darbibas terminљ:
    • ZOMRO jaizbeidz visu pakalpojumu sniegљana;
    • ZOMRO ir tiesibas dzest visus klienta datus no ZOMRO iekartam;
    • ZOMRO ir tiesibas padarit iekartu par pieejamu citu klientu lietoљanai;
   • 3.5. Niderlandes kompetentam tiesu institucijam ir unikala jurisdikcija jebkuras lietas, prasibas vai tiesvedibas izskatiљanai un noteikљanai, ka ari jebkuru stridu noreguleљanai, kuri var izcelties sakara ar ligumu vai citam vienoљanam, ka ari citam ar to saistitam tiesiskam attiecibam.
   • 3.6. Љie PSN var but nosutiti ZOMRO pec pieprasijuma. Ar PSN ari var iepazities un saglabat tos ar ZOMRO web-vietnes palidzibu.
   • 3.7. Tiks izmantota љo noteikumu visjaunaka versija vai, atkariba no apstakliem, versija, izmantojama, uzsakot tiesiskas attiecibas ar ZOMRO.
   • 3.8. ZOMRO ir tiesibas vienpuseja kartiba grozit ligumu (dalu) un ta pavada dokumentaciju. Tadi grozijumi tiek piemeroti eksistejoљiem pakalpojumiem, ja ZOMRO nepazinoja par citu. Grozijumi stajas speka ar pieteikumu vai ar velaku datumu, noraditu pieteikuma.
   • 3.9. ZOMRO ir tiesības apturēt robota kontu, ja lietotājs ir neaktīvs ilgāk par 12 mēnešiem
  • 4. DOMENA VARDU REGISTRACIJAS UN NODOЉANAS NOTEIKUMI
   • 4.1. ZOMRO sniedz pasutitajam domenu vardu registracijas, pagarinaљanas un nodoљanas iespeju ka ZOMRO laba, ta ari treљo personu laba.
   • 4.2. Visas operacijas ar domenu vardiem, ieskaitot apmaksu, tiek veiktas, izmantojot personiga kabineta automatizeto sistemu.
   • 4.3. Domenu vardu registracija paredz domena varda potenciala ipaљnieka personas datu sanemљanu. Turklat lietotaja identifikacijas dati var but publiceti atklatajos avotos (piemeram, WHOIS datu bazes).
   • 4.4. Domena varda tiesibu nodoљana, domena varda nodoљana cita registratora vadiba tiek veikta tikai pec pasutitaja oficialas vestules sanemљanas. Ja domena vards ir registrets uz juridiskajas personas varda, tiesibu nodoљanai/domena varda nodoљanai ir vajadziga vestule, drukata uz kompanijas firmas veidlapas ar kompanijas zimogu un vecaka menedћera parakstu. Ja domena vards registrets uz fiziskas personas varda, tad kopa ar iesniegumu par tiesibu nodoљanu/domena varda nodoљanu tiek iesniegtas pases pirmas un otras lappuљu kopijas, apliecinoљas klienta parakstu. Gadijuma, ja ZOMRO vairs nevar sniegt pakalpojumus klientam, ZOMRO garante domenu vardu nodoљanu citam registratoram, saglabajot informaciju par katra domena varda lietotaju un tiesibam.
   • 4.5. Visa informacijai, kuru sniedz kompanijai ZOMRO klients domenu vardu delegeљanai, ir jabut pilnai ticamai un precizai.
   • 4.6. KLIENTAM ir pienakums nekavejoties informet ZOMRO par jebkuram izmainam informacija, sniegtaja 4.5.punkta
   • 4.7. KLIENTS piekrit tam, ka vinљ saprot informacijas, kuru sniedzis klients ZOMRO un nepiecieљamas domenu vardu delegeљanas procesam, vakљanas, glabaљanas un publikacijas merki, ka ari tam, ka љada informacija bus publiski pieejama reala laika reћima ar WHOIS vai analogisko pakalpojumu.
   • 4.8. KLIENTS piekrit tam, ka ZOMRO, administrators un registrators nav atbildigi par klienta domena vardu izmantoљanas vai launpratigas izmantoљanas sekam, tostarp attieciba pret treљajam personam, ka ari gadijumos, kad klients parkapj treљo personu tiesibas.
  • 5. PAKALPOJUMU IZMANTOЉANA
   • 5.1. Ir aizliegts uzbrukt parolem ar tieљu piemekleљanu, portu skeneљanu, spamu (skripti, paredzeti pazinojumu nosutiљanai forumiem, catiem, atgriezeniskas saites formam, e-pasta u.c.), hakeru, uzlauљanas, fiљinga un citu nelikumigu darbibu Interneta, atbalstiљana.
   • 5.2. Jebkuru datoru virusu tipu glabaљana pieљkirtaja diska telpa ir aizliegta.
   • 5.3. Kriptovalutu mainings ir aizliegts.
   • 5.4. Pasutot pakalpojumu ar testa vai izmeginajuma periodu, ZOMRO saglaba tiesibas izbeigt pakalpojumu sniegљanu un dzest serveri jebkuras bezdarbibas no klienta puses gadijuma.
   • 5.5. VPN un proksi var izvietot tikai personigai izmantoљanai. Publisko vai komercialo VPN/proksi izvietoљana ir strikti aizliegta.
   • 5.6. VPS/ VDS nedrikst izmantot DDoS-uzbrukumiem vai citiem kaitigiem merkiem, ka ari darbibam, kuras ir aizliegtas Niderlandes likumdoљana.
   • 5.7. ZOMRO saglaba tiesibas ierobeћot kanala atrumu lidz 10-30 ?bit/s vai nobloket serveri augstas tikla aktivitates ilgstoљa laika perioda, kas noved pie tikla iekartas slodzes, kura parsniedz, gadijuma 90%.
   • 5.8. Jebkuram vispareja hostinga planam ir aizliegts instalet jebkadu papildus nestandartu programmaturu, tostarp vadibas panela/spelu servera un torentu trekeru statistikas skriptus bez ZOMRO iepriekљejas rakstiskas piekriљanas. Visos parejos gadijumos љads saturs var but publicets tikai VDS/VPS dienesta vai fiziskaja izdalitaja serveri.
   • 5.9. Vietnes, izvietotas kopeja hostinga, kuras parsniedz maksimali pielaujamo slodzi, var but nobloketas, ja situacija ar klientu neatrisinasies uz labako pusi (plana mainiљana pret augstako, pareja uz VDS/Dedicated vai skriptu, kuri izraisa lielas slodzes, dzeљana/optimizeљana).
   • 5.10. ZOMRO saglaba tiesibas ierobeћot vai nobloket virtuala servera darbu, augstas slodzes gadijuma ilgstoљa laika perioda, kura parsniedz 90% procesoram, kas noved pie serveru iekartas noslogoљanas, ja situaciju nerisina klients uz labako pusi (tarifu plana mainiљana pret augstako, pareja uz Dedicated vai skriptu, kuri izraisa lielas slodzes, dzeљana/optimizeљana).
   • 5.11. Visas sanemtas sudzibas tiek parsutitas klientam, un tiek noteikts terminљ reageљanai. Ja serveris tika apstadinats sakara ar sudzibu uz parkapumu, un 7 dienu laika netika veikti pasakumi jautajuma atrisinaљanai, ZOMRO ir tiesibas atbrivot/dzest serveri.
   • 5.12. ZOMRO ir tiesibas atteikt klientam pakalpojumu sniegљana, ja pec ZOMRO vertejuma, pasutitaja saturs vai programmatura veic nelikumigas, nepiedienigas, draudoљas darbibas, vai parkapj jebkura veida љos PSN. Ka ari var but ierobeћota piekluve pakalpojumam, pakalpojums var but apturets vai dzests no ZOMRO iekartas, pazinojot par to klientam.
   • 5.13. Ir aizliegts translet materialus, kurus aizsarga autortiesibas( telekanalu translacijas, IPTV, tieљraides, sporta notikumus) bez attiecigas tiesibu ipaљnieka atlaujas.
   • 5.14. Ir aizliegts mitināt tiešsaistes kazino, spēļu automātus un jebkādas azartspēļu spēles bez attiecīgās Kansspelautoriteit (KSA) licences.
   • 5.15. Aizliegts veidot divus vai vairākus kontus vienam īpašniekam, lai apietu aizliegumus.
  • 6. PAREJIE NOTEIKUMI
   • 6.1. Saskana ar speka esoљo likumdoљanu par personas datu aizsardzibu, klienta personas dati ir konfidencialie.
   • 6.2. ZOMRO saglaba tiesibas apturet pakalpojumu sniegљanu un var apturet klienta piekluves servisam tiesibas tehniskas apkalpoљanas veikљanai.
   • 6.3. KLIENTS atzist, ka ZOMRO ik pa laikam veiks (avarijas) tehnisko apkalpoљanu tikla, datu apstrades centra un pakalpojumu pienacigas funkcioneљanas nodroљinaљanai, un ka tada tehniska apkalpoљana var ietekmet pakalpojumu sniegљanu KLIENTAM,
   • 6.4. ZOMRO saglaba tiesibas parvietot pakalpojumus, ka ari tiesibas (uz laiku) apstadinat pakalpojumus sakara ar љadu parvietoљanu.
   • 6.5. ZOMRO negarante pakalpojumu pieejamibu un negarante, ka piedavata programmatura vai jebkuri citi materiali nesatur sistemas kludas. ZOMRO veic visus sapratigus pasakumus un pulus ta noverљanai.
   • 6.6. ZOMRO nav atbildigs par tieљiem vai netieљiem zaudejumiem, nodaritiem KLIENTAM pakalpojumu izmantoљanas vai neiespejamibas izmantot pakalpojumus rezultata, vai par zaudejumiem, nodaritiem kludu, nolaidibu, dikstavju, failu dzeљanas, defektu, datu nokavejumu apstradaљana vai parraide, funkciju izmainu un citu iemeslu rezultata. ZOMRO negarante KLIENTA e-pastu pienemљanu no dzestiem tikliem, kuru IP-adreses ir ierakstiti melnaja saraksta un kurus ZOMRO pasta klients ignore.
   • 6.7. ZOMRO nav atbildigs par kopejas lietoљanas sakaru kanalu, kuri tiek izmantoti piekluvei pakalpojumiem, kvalitati.
   • 6.8. KLIENTS uznemas visu atbildibu un riskus, saistitus ar Interneta pakalpojumu izmantoљanu, tostarp atbildibu par jebkuru viedoklu, ideju un jebkuras citas informacijas precizitates, pilnibas un noderiguma noverteљanu, ka ari par produktu un pakalpojumu, kurus izplata interneta un sniedz KLIENTAM ar pakalpojumu starpniecibu, kvalitati un ipaљibam.
   • 6.9. KLIENTS uznemas visu atbildibu par savas paroles droљibu un par zaudejumiem, kuri var rasties ta nesankcionetas izmantoљanas rezultata. Pieslegљanas varda un paroles zadzibas gadijuma treљo personu vainas del, KLIENTAM ir tiesibas nosutit ZOMRO pieprasijumu ar lugumu nomainit pieslegљanas vardu un paroli, obligati pievienojot attiecigo finanљu dokumentu, apliecinoљo pakalpojuma apmaksu.
   • 6.10. Kompanija ZOMRO nav atbildiga par treљo personu darbibam, kuras izraisijuљas zadzibu, bet KLIENTS verљas uz attiecigajam izmekleљanas un tiesibsargajoљam institucijam ar lugumu atlidzinat naudas lidzeklus, izteretus nolaupita laika laika.
   • 6.11. ZOMRO nav atbildiga par pazinoљanu jebkuram treљajam personam par Klienta piekluves pakalpojumiem partraukљanu un par iespejamam sekam, izritoљam no tada bridinajuma trukuma. ZOMRO izpilda KLIENTA pieprasijumus, nosutitus tiki no KLIENTA e-pasta kontakta adreses, vai no apkalpoљanas zonas (norekinu konts) ZOMRO oficialaja vietne. E-pasta adrese, noradita, registrejoties ZOMRO oficialaja vietne, tiek uzskatita par e-pasta kontakta adresi. KLIENTS var pieprasit e-pasta kontakta adreses izmainu registracijas datu baze no apkalpoљanas zonas (personigais kabinets) ZOMRO oficialaja vietne.
   • 6.12. Iznemuma gadijumos KLIENTA verifikacija var but vajadziga, apstiprinot vina talruna numuru ar musu operatora vai robota ienakoљa zvana palidzibu pasutijuma pec ta apmaksas izvietoљanas nosleguma.
   • 6.13. Visai informācijai par maksātāju, ko KLIENTS sniedz ZOMRO, jābūt pilnīgai, uzticamai un precīzai.
   • 6.14. Klients garantē, ka kriptovalūtai, ar kuru viņš veic maksājumu ZOMRO, ir likumīga izcelsme, tā tiek brīvi tirgota un nodota, un tai nav saistības ar noziedzīgu darbību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.
  • 7. ATLIDZIBAS
   • 7.1. Ja KLIENTS atsakas no pakalpojumu sniegљanas 30 dienu laika no pakalpojumu izmantoљanas sakuma datuma, ZOMRO veic darbibas sakara ar neizmantoto lidzeklu atgrieљanu, ja akaunts nav noblokets par PSN nosacijumu parkapљanu, bet domena vards, programmaturas licence vai servera noma nav pasutiti. Preteja gadijuma ZOMRO neatgrieћ neizmantotus lidzeklus.
   • 7.2. Naudas atgrieљana par izdalitiem serveriem netiek veikta.
   • 7.3. Atgrieћot lidzeklus tiek nemtas vera atlaides, kuras tika aktivetas, apmaksajot pakalpojumus, t.i. tiek atgriezta tikai faktiski apmaksata summa (bez bonusiem u.t.t.). Instaleљanas, vadibas panela vertiba, priekљapmaksa un bazes maksa par IP-adresem un DNS-servisu hostingam un reselingam, domenu vardi, administreљana, papildu HDD un citi pakalpojumi nav atgrieћami. Tikai VDS ir naudas atgrieљanas tiesibas.
   • 7.4 Naudas lidzeklu atgrieљana tiek veikta 30 dienu laika ar metodi, kuru izvelejas kompanija.
   • 7.5. Jebkads treљas puses maksajums (sluћas) vai komisija par transakciju ari tiek atskaitits no atgrieљanas summas.
   • 7.6. Ja klienta, kuram tika atgriezti lidzekli, vainas del, kompanijai ir nodariti zaudejumi (atslegtie serveri, tikli, IP-adreљu melnais saraksts utt.) izdevumu summa atkariba no katra konkreta gadijuma tiek atskaitita no atgrieztas summas.
   • 7.7. Naudas lidzeklu atgrieљana netiek veikta, ja pakalpojumi ir nobloketi љi PSN parkapuma del.
   • 7.8. Lidzeklu atgrieљana netiek veikta, ja pakalpoљanas traucejumu izsauca љadi precedenti:
    • neparvaramas varas apstakli;
    • pasutitaja, vina darbinieku, gala lietotaju vai darbu uznemeju akts;
    • jebkurљ KLIENTA kontrolejamo nosacijumu atteikums;
    • testi, tehniska apkalpoљana vai parvietoљana;
    • pakalpojumu sniegљanas aptureљana saskana ar PSN;
    • Jebkura ZOMRO savu tiesibu realizeљana saskana ar vienoљanos;
    • jebkura servisa izmantoљana preteji ligumam;
    • KLIENTA ZOMRO kompanijas rekomendeto vai sniegto rekomendaciju vai risinajumu nepildiљana;
    • jebkura servisa nepareiza vai nesankcioneta izmantoљana vai servisa izmantoљana merkiem, kuriem tas nebija paredzets;
    • treљas puses uzbrukumi tipa 'atteikums apkalpoљana' (DoS) vai sadaliti uzbrukumi 'atteikums apkalpoљana' (DDoS);
    • jebkura mijiedarbiba starp servisu un jebkuru citu sveљu programmaturu, iekartu vai servisu;
   • 7.9. Atmaksa netiek veikta, ja maksājums veikts, izmantojot kriptovalūtu, PayPalych vai Enot, maksājumu sistēmas īpatnību dēļ.
  • 8. PIEMEROJAMIE NOTEIKUMI UN TIESIBAS
   • 8.1. Visas vienoљanas starp klientu un ZOMRO regule Niderlandes likumdoљana.
   • 8.2. Niderlandes kompetentam tiesu institucijam ir iznemuma jurisdikcija jebkuras lietas, prasibas vai tiesvedibas izskatiљanai un noteikљanai, ka ari jebkuru stridu noreguleљanai, kuri var izcelties sakara ar ligumu vai citam vienoљanam, ka ari ar citam no tam izritoљam tiesiskam attiecibam.
   • 8.3. Љie PSN var but nosutiti ZOMRO pec pieprasijuma. Ar PSN ari var iepazities un saglabat tos ar ZOMRO web-vietnes palidzibu.
   • 8.4. Tiks izmantota љo noteikumu visjaunaka versija vai, atkariba no apstakliem, versija, izmantota, uzsakot tiesiskas attiecibas ar ZOMRO.
   • 8.5. ZOMRO ir tiesibas vienpuseja kartiba grozit (dalu) ligumu un ta pavaddokumentaciju. Љadi grozijumi ari piemerojami pastavoљiem pakalpojumiem, ja ZOMRO nepazinoja par citu. Grozijumi stajas speka ar pieteikumu vai velakaja datuma, noraditaja iesnieguma.