PIESLĒGTIES

  Publiskais ofertes līgums par Zomro hostinga pakalpojumiem

  • 1. JĒDZIENI
   • 1.1. Zomro: privāts uzņēmums ar ierobežotu atbildību, Celeritas International LLC (Id: 47851500), šo Noteikumu lietotājs, turpmāk tekstā - ZOMRO.
   • 1.2. Klients: kompānijas ZOMRO kontrahents, turpmāk - KLIENTS.
   • 1.3. pakalpojumi: no ZOMRO īrētie Klienta pakalpojumi, izklāstīti (tiešsaistes) pasūtījumā (saukts arī līgums).
   • 1.4. pakalpojumu sniegšanas noteikumi: vispārējo noteikumu nolikumi, ka arī politikas un vadošie principi, kuri izskaidro, kādos gadījumos pakalpojumus drīkst izmantot, izklāstīti pakalpojumu sniegšanas noteikumos ('PSN')
  • 2. PAKALPOJUMU NODEVAS
   • 2.1. Par pakalpojumu izmantošanu klients maksa ZOMRO pašreizējo apkalpošanas maksu, noradīto pasūtījumā (tiešsaistē).
   • 2.2. Visas cenas ir noradītas eiro, neieskaitot PVN, ka arī neieskaitot trešo personu maksājumus (piemēram bankas transakciju vai (tiešsaistes) maksas pakalpojumu sniedzēja maksas, ka arī jebkurus citus nodokļus vai nodevas, kuras iekasē valdība. Pakalpojumus klients apmaksa šajā valūtā, ja nav vienojušies savādāk.
   • 2.3. ZOMRO ir tiesības mainīt no klienta iekasējamos tarifus, Klientam paziņos par šādām izmainām ar e-pasta un/vai web-vietnes ZOMRO starpniecību, vismaz vienu (1) mēnesī pirms to stāšanas spēkā. Klientam ir tiesības izbeigt līgumu, kas stājas spēkā no grozījumu spēkā stāšanas dienas, ar nosacījumu, ka, cenas izmaiņas ir - cenas paaugstināšanās.
   • 2.4. Apmaksa (saskaņā ar priekšapmaksu) jāveic četrpadsmit (14) dienu laikā no faktūrrēķina piestādīšanas datuma, veicot apmaksu veidā, kādu noteiks ZOMRO.
   • 2.5. Ja pakalpojums netiek apmaksāts — tas tiek apturēts. Pakalpojuma pagarināšanai ir nepieciešama līdzekļu iemaksa. Maksājuma kavējuma gadījumā tiek iekasēti procenti par katru nokavēto dienu.
   • 2.6. Ja KLIENTS neizvelējās automātisku pakalpojuma pagarinājumu, tad pakalpojums ir jāpagarina manuālī. Gadījumā, ja automātisks pakalpojuma pagarinājums ir izslēgts, beidzoties pakalpojuma derīguma terminam, pakalpojums tiks apturēts. Automātiskā pakalpojuma pagarinājuma izmantošanas gadījumā nepieciešams vien papildināt bilanci par summu, kāda ir noteikta pakalpojuma pagarināšanai par to periodu, kas tika izvelēts automātiskajā pagarināšanā.
   • 2.7. ZOMRO patur savas tiesības dzēst pakalpojumu, ja tas tika apturēts par nemaksāšanu, un īres periodā nepieciešamā naudas summa netika ieskaitīta pakalpojuma pagarināšanai. Šādā gadījumā, ZOMRO patur savas tiesības dzēst apturēto pakalpojumu. Ja apmaksa netika veikta, pakalpojums tiek dzēsts pēc 10 dienām — izdalītam serverim, pēc14 dienām — virtuālajam serverim, pēc 30 dienām — virtuālajam hostingam, pēc 7 dienām — Cloud VPS.
  • 3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANA
   • 3.1. Līgums tiek noslēgts uz noteikto laiku, ja tikai šīs vienošanās raksturs vai būtība nenosaka nenoteikto laiku.
   • 3.2. Pēc līguma darbības termina beigām tas tiek pagarināts uz nākamo periodu, kas vienāds sākotnējam termiņam, ja vien kāda no pusēm rakstiski neinformē otru pusi par to, ka tā nepiekrīt līguma pagarināšanai, ņemot vērā paziņošanas termiņu, kas nav īsāks par vienu (1) dienu.
   • 3.3. ZOMRO ir tiesības apturēt (daļēji) savu saistību izpildi vai izbeigt līgumu, ja:
    • PASŪTĪTĀJS nepilda savas līgumsaistības, vai nepilda tas pilna apmērā vai noteiktajā termiņā;
    • pēc Līguma noslēgšanas ZOMRO ir ieguvusi noteiktu informāciju; vai
    • rodas pamatotas aizdomas, ka PASUTĪTĀJS nespēs izpildīt savas saistības;
   • 3.4. Ja līgums tiek izbeigts vai beidzas līguma darbības termiņš:
    • ZOMRO jāizbeidz visu pakalpojumu sniegšana;
    • ZOMRO ir tiesības dzēst visus Klienta datus no ZOMRO iekārtām;
    • ZOMRO ir tiesības padarīt iekārtu par pieejamu citu klientu lietošanai;
   • 3.5. Nīderlandes kompetentajām tiesu institūcijām ir unikāla jurisdikcija jebkuras lietas, prasības vai tiesvedības izskatīšanai un noteikšanai, ka ari jebkuru strīdu regulēšanai, kuri var izcelties sakara ar līgumu vai citam vienošanām, ka ari citām ar to saistītajām tiesiskam attiecibām.
   • 3.6. Šos PSN Zomro var nosūtīt pēc pieprasījuma. Ar PSN var iepazīties un lejupielādēt tos ZOMRO tīmekļa vietnē.
   • 3.7. Tiks pielietota šo noteikumu visjaunākā versija vai, atkarībā no apstākļiem, tā versija, kas bija izmantojama, uzsakot tiesiskās attiecības ar ZOMRO.
   • 3.8. ZOMRO ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu (tā daļu) un līguma pavada dokumentāciju. Tādi grozījumi tiek piemēroti eksistējošiem pakalpojumiem, ja ZOMRO neinformēja savādāk. Grozījumi stājas spēkā ar pieteikumu vai ar vēlāku datumu, kāds noradīts pieteikumā.
   • 3.9. ZOMRO ir tiesības apturēt robota- lietotāja kontu, ja lietotājs ir neaktīvs ilgāk par 12 mēnešiem.
  • 4. DOMĒNĀ VĀRDU REĢISTRĀCIJAS UN NODOŠANAS NOTEIKUMI
   • 4.1. ZOMRO nodrošina pasūtītajam domēnu vārdu reģistrācijas, pagarināšanas un nodošanas iespēju gan ZOMRO labā, gan arī trešo personu labā.
   • 4.2. Visas operacijas ar domenu vardiem, ieskaitot apmaksu, tiek veiktas, izmantojot personiga kabineta automatizeto sistemu.
   • 4.3. Domēnu vārdu reģistrācija paredz domēna vārda potenciālā īpašnieka personas datu saņemšanu. Turklāt lietotāja identifikācijas dati var būt publicēti atklātajos avotos (piemēram, WHOIS datu bāzēs).
   • 4.4. Domēna vārda tiesību nodošana, domēna vārda nodošana cita reģistratora vadībā tiek veikta tikai pēc pasūtītajā oficiālās vēstules saņemšanas. Ja domēna vārds ir reģistrēts uz juridiskās personas vārda, tiesību nodošanai/domēna vārda nodošanai ir nepieciešana vēstule, kas drukāta uz kompānijas firmas veidlapas ar kompānijas zīmogu un vecākā menedžera parakstu. Ja domēna vārds reģistrēts uz fiziskas personas vārda, tad kopa ar iesniegumu par tiesību nodošanu/domēna vārda nodošanu tiek iesniegtas pases pirmās un otras lappušu kopijas, kas apliecina klienta parakstu. Gadījumā, ja ZOMRO vairs nevar sniegt pakalpojumus klientam, ZOMRO garantē domēnu vārdu nodošanu citam reģistratoram, saglabājot informāciju par katra domēna vārda lietotāju un tiesībām.
   • 4.5. Visa informācijai, ko Klients sniedz kompānijai ZOMRO domēnu vārdu deleģēšanai, ir jābūt pilnai, ticamai un precīzai.
   • 4.6. KLIENTAM ir pienākums nekavējoties informēt ZOMRO par jebkādām izmainām informācijā, kas sniegta 4.5. punktā.
   • 4.7. KLIENTS apstiprina, ka saprot vākšanas, glabāšanas un publicēšanas mērķi attiecībā uz informāciju, ko viņš sniedz ZOMRO un, kas nepieciešama domēnu vārdu deleģēšanas procesam, kā arī piekrīt tam, ka šāda informācija būs publiski pieejama reālā laika režīmā ar WHOIS vai analoģisko pakalpojumu.
   • 4.8. KLIENTS piekrīt tam, ka ZOMRO, administrators un reģistrators nav atbildīgi par klienta domēna vārdu izmantošanas vai ļaunprātīgas izmantošanas sekām, tostarp attiecībās ar trešajam personām, kā arī gadījumos, kad klients pārkāpj trešo personu tiesības.
  • 5. PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA
   • 5.1. Ir aizliegts īstenot uzbrukumus, kas vērstas uz parolēm, izmantojot tiešu piemeklēšanu, portu skenēšanu, spamu (skripti, kas paredzēti paziņojumu sūtīšanai forumiem, čatiem, atgriezeniskas saites formām, e-pastiem u. c.), hakeru, uzlaušanas, fišinga un citu nelikumīgu darbību atbalstīšanu Internetā.
   • 5.2. Jebkuru datorvīrusu veidu glabāšana piešķirtajos diskos ir aizliegta.
   • 5.3. Kriptovalūtas ieguve jeb “mainings” ir aizliegts.
   • 5.4. Pasūtot pakalpojumu ar testa vai izmēģinājuma periodu, ZOMRO patur tiesības izbeigt pakalpojumu sniegšanu un dzēst serveri jebkurā brīdī, ja vērojama bezdarbība no klienta puses.
   • 5.5. VPN un starpniekservera adreses (proxy) var izvietot tikai personīgai lietošanai. Publisko vai komerciālo VPN/ starpniekserveru adrešu(proxy) izvietošanā ir stingri aizliegta.
   • 5.6. VPS/ VDS nedrīkst izmantot DDoS-uzbrukumiem vai citiem ļaunprātīgiem mērķiem, ka arī darbībām, kas ir aizliegtas Nīderlandes likumdošanā.
   • 5.7. ZOMRO patur tiesības ierobežot kanāla ātrumu līdz 10-100 MB/s vai bloķēt serveri augstas tīkla aktivitātes gadījumā ilgākā laika periodā, kas noved pie tīkla iekārtas slodzes, kas pārsniedz 90%, vai gadījumā, ja pārsniegts 10 TB ierobežojums VPS/VDS un 100 TB izdalītiem serveriem.
   • 5.8. Visiem vispārējā hostinga plāniem ir aizliegts instalēt jebkādu papildus nestandartu programmatūru, tostarp, bet ne tikai, vadības paneļu/spēļu serveru un torentu trekeru statistikas skriptus bez ZOMRO iepriekšējas rakstiskās piekrišanas. Visos pārejos gadījumos šāds saturs var tikt publicēts tikai, izmantojot VDS/VPS pakalpojumus vai fiziskajā izdalītajā serverī.
   • 5.9. Vietnes, kas izvietotas kopējā hostingā, un kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo slodzi, var tikt bloķētas, ja situācija ar klientu netiek pozitīvi atrisināta (plāna maiņa uz atbilstošāku, parēja uz VDS/izdalīto serveri vai skriptu, kas izraisa lielas slodzes, dzēšana/optimizēšana).
   • 5.10. ZOMRO patur tiesības ierobežot vai bloķēt virtuālā servera darbību, ilgstošas augstas slodzes dēļ, kas pārsniedz 90% uz procesoru, un kas noved pie servera iekārtas pārslodzes, ja situācija ar klientu netiek pozitīvi atrisināta (plāna maiņa uz atbilstošāku, parēja uz izdalīto serveri vai skriptu, kas izraisa lielas slodzes, dzēšana/optimizēšana).
   • 5.11. Visas saņemtās sūdzības tiek pārsūtītas klientam, un tiek noteikts termiņš reaģēšanai. Ja serveris tika apstādināts sakara ar sūdzību pārkāpumu, un 7 dienu laikā netika veikti pasākumi jautājuma atrisināšanai, ZOMRO ir tiesības atbrīvot/dzēst serveri.
   • 5.12. ZOMRO ir tiesības atteikt klientam pakalpojumu sniegšanu, ja pēc ZOMRO vērtējuma, pasūtītāja saturs vai programmatūra veic nelikumīgas, nepiedienīgas, draudošas darbības, vai jebkādā veidā pārkāpj šos PSN. Kā arī var tikt ierobežota piekļuve pakalpojumam, pakalpojums var tikt apturēts vai dzēsts no ZOMRO iekārtas, paziņojot par to klientam.
   • 5.13. Ir aizliegts translēt materiālus, kas ir aizsargātas ar autortiesībām (telekanālu translācijas, IPTV, tiešraides, sporta notikumus) bez tiesību īpašnieka attiecīgas atļaujas.
   • 5.14. Ir aizliegts izvietot tiešsaistes kazino, spēļu automātus un jebkādas azartspēles bez attiecīgās licences, ko izsniedza Kansspelautoriteit (KSA).
   • 5.15. Aizliegts veidot divus vai vairākus lietotāja kontus vienam īpašniekam ar mērķi apietu aizliegumus.
  • 6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
   • 6.1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu par personas datu aizsardzību — klienta personas dati ir konfidenciālie dati.
   • 6.2. ZOMRO patur tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu un var ierobežot klienta piekļuvi servisam, ja ir nepieciešams veikt tehnisko apkalpošanu.
   • 6.3. KLIENTS piekrīt tam, ka ZOMRO ik pa laikam veiks (avārijas) tehnisko apkalpošanu tikla, datu apstrādes centra un pakalpojumu pienācīgas funkcionēšanas nodrošināšanai, un ka šāda tehniskā apkalpošanā var ietekmēt pakalpojumu pieejamību KLIENTAM.
   • 6.4. ZOMRO patur tiesības pārvietot pakalpojumus, ka ari tiesības apturēt (uz laiku) pakalpojumus sakara ar minēto pārvietošanu.
   • 6.5. ZOMRO negarantē pakalpojumu pieejamību un negarantē, ka piedāvātā programmatūra vai jebkādi citi materiāli nesatur sistēmas kļūdas. ZOMRO veic visus sapratīgus pasākumus un pieliek visas saprātīgas pūles šādu kļūdu novēršanai.
   • 6.6. ZOMRO nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas nodarīti KLIENTAM pakalpojumu lietošanas rezultātā vai kas radās kā sekas neiespējamībai lietot pakalpojumus, vai arī par zaudējumiem, kas radās kļūdu, nolaidības, dīkstāvju, failu dzešanas, defektu, datu apstrādes vai pārraides kavējuma, funkciju izmaiņu un citu iemeslu rezultātā. ZOMRO negarantē KLIENTA e-pastu saņemšanu no dzēstiem tikliem, kuru IP-adreses ir ierakstītas melnajā sarakstā, un kurus ZOMRO pasta klients ignorē.
   • 6.7. ZOMRO nav atbildīgs par kopējas lietošanas sakaru kanālu, kuri tiek izmantoti piekļuvei pakalpojumiem, kvalitāti.
   • 6.8. KLIENTS uzņemas visu atbildību un riskus, saistītos ar Interneta pakalpojumu izmantošanu, tostarp atbildību par jebkuru viedokļu, ideju un jebkuras citas informācijas precizitātes, pilnības un lietderības novērtēšanu, ka arī par kvalitāti un īpašībām attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, ko izplata internetā un sniedz KLIENTAM ar pakalpojumu starpniecību.
   • 6.9. KLIENTS uzņemas visu atbildību par savas paroles drošību un par zaudējumiem, kas var rasties paroles nesankcionētas izmantošanas rezultātā. Lietotājvārda un paroles zādzības gadījuma, kas notika trešo personu vainas dēl, KLIENTAM ir tiesības nosūtīt ZOMRO pieprasījumu ar lūgumu mainīt pieslēgšanās vārdu (lietotājvārdu) un paroli, obligāti pievienojot attiecīgo finanšu dokumentu, kas apliecina pakalpojuma apmaksu.
   • 6.10. Kompānija ZOMRO nav atbildīga par trešo personu darbībām, kas noveda pie zādzības, savukārt KLIENTS vēršas attiecīgajās izmeklēšanas un tiesībaizsardzības institūcijas ar lūgumu atlīdzināt naudas līdzekļus, iztērētus laikā, kas pastāvēja zādzības fakts.
   • 6.11. Kompānijai ZOMRO nav pienākuma informēt trešās personas par Klienta piekļuves pakalpojumiem apturēšanu un par iespējamam sekām, kas izriet no šāda paziņojuma nesniegšanas. ZOMRO izpilda tikai tos KLIENTA pieprasījumus, kas nosūtīti no KLIENTA e-pasta kontakta adreses, vai no apkalpošanas vietnes (personīgais kabinets) ZOMRO oficiālajā vietne. E-pasta adrese, kas noradīta, reģistrējoties ZOMRO oficiālajā vietnē, tiek uzskatīta par e-pasta kontakta adresi. KLIENTS var pieprasīt e-pasta kontakta adreses maiņu/aktualizēšanu datubāzē, nosūtot pieprasījumu no apkalpošanas vietnes (personīgais kabinets) Zomro oficiālajā vietnē.
   • 6.12. Atsevišķajos gadījumos KLIENTA verifikācijai var būt nepieciešams apstiprināt Klienta telefona numuru mūsu operatora vai robota ienākošā zvana laikā pakalpojuma pēdējā solī pēc pasūtījuma apmaksas.
   • 6.13. Visai informācijai par maksātāju, ko KLIENTS sniedz ZOMRO, jābūt pilnīgai, uzticamai un precīzai.
   • 6.14. Klients garantē, ka kriptovalūtai, ar kuru viņš veic maksājumu ZOMRO, ir likumīga izcelsme, tā tiek brīvi tirgota un nodota, un tā nav saistīta ar noziedzīgu darbību, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai terorisma finansēšanu.
  • 7. ATLĪDZĪBAS
   • 7.1. Ja KLIENTS uzteic pakalpojumu saņemšanu 30 dienu laikā no pakalpojumu sniegšanas sākuma datuma, ZOMRO veic darbības saistībā ar neizmantoto līdzekļu atgriešanu, ja lietotāja konts nav bloķēts sakarā ar PSN nosacījumu pārkāpšanu, bet domēna vārds, programmatūras licence vai servera noma nav pasūtīti. Pretējā gadījumā ZOMRO neatgriež neizmantotus līdzekļus.
   • 7.2. Atgriežot līdzekļus, tiek ņemtas vērā atlaides, kuras tika piemērotas, apmaksājot pakalpojumus, t.i. tiek atgriezta tikai faktiski apmaksātā summa (bez bonusiem un tml.). Iestatīšanas un vadības paneļa maksa, priekšapmaksa un pamata maksa par IP-adresēm un DNS-servisu hostingam un tālākpārdošanas vajadzībām, domēnu vardi, administrēšana, papildu HDD un citi pakalpojumi nav atgriežami. Tikai VDS ir tiesības pieteikt līdzekļu atgriešanu.
   • 7.3. Naudas līdzekļu atgriešana tiek veikta 30 dienu laikā ar kompānijas izvēlēto metodi.
   • 7.4. Visi trešo pušu maksājumi (vārteja) vai komisijas maksas par transakcijām tiek ieturētas no atgriežamās summas.
   • 7.5. Ja klienta, kuram tika atgriezti līdzekļi, vainas dēļ, kompānijai ir nodarīti zaudējumi (atslēgtie serveri, tikli, IP-adrešu melnais saraksts utt.) izdevumu summa katrā konkrētajā gadījumā, tiek ieturēta no atgriežamās summas.
   • 7.6. Naudas līdzekļu atgriešana netiek veikta, ja pakalpojumi ir bloķēti šo PSN pārkāpšanas rezultātā:
   • 7.7. Līdzekļu atlīdzināšanu neveic, ja pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu izraisījuši šādi notikumi:
    • nepārvarama vara;
    • KLIENTS glabā vai nodod kādu saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, diskreditējošs vai pārkāpj citu personu tiesības;
    • KLIENTA rīcība pārkāpj pakalpojumu sniegšanas noteikumus saskaņā ar šo LĪGUMU;
    • KLIENTA rīcība ir apdraudējusi Zomro serveru drošību, stabilitāti vai darbību;
    • KLIENTS ir iesaistījies nelikumīgās darbībās vai darbībās, kas traucē pakalpojumu sniegšanu citiem klientiem;
    • Kļūme notikusi KLIENTA kontrolētās vidēs;
    • ATKĀRTOTA speciālistu norādījumu par ZOMRO sniegto pakalpojumu izmantošanu neievērošana no KLIENTA puses;
    • Pakalpojuma izmantošana mērķiem, kuriem tas nebija paredzēts;
    • Trešās personas veikta “pakalpojuma atteikuma” (DoS) vai izplatīta “pakalpojuma atteikuma” (DDoS) uzbrukuma veikšana;
    • KLIENTS pieķerts iesaistāmies jebkāda veida neatļautā izplatīšanā (spam);
    • KLIENTS pārkāpis etiķetes normas, proti, vulgāras valodas lietošanu telefonsarunās vai sarakstē ar Zomro speciālistiem.
   • 7.8. Atmaksa netiek veikta, ja maksājums veikts, izmantojot kriptovalūtu, PayPalych vai Enot maksājumu sistēmas, to īpatnību dēļ.
  • 8. PIEMĒROJAMIE NOTEIKUMI UN TIESĪBAS
   • 8.1. Visas vienošanās starp klientu un ZOMRO regulē Nīderlandes likumdošana.
   • 8.2. Nīderlandes kompetentajām tiesu institūcijām ir ekskluzīva jurisdikcija jebkuras lietas, prasības vai tiesvedības izskatīšanai un izlemšanai, kā arī visu strīdu noregulēšanai, kas var rasties sakara ar līgumu vai citam vienošanām, kā arī citām no tam izritošam tiesiskām attiecībām.
   • 8.3. Šos PSN Zomro var nosūtīt pēc pieprasījuma. Ar PSN var iepazīties un lejupielādēt tos ZOMRO tīmekļa vietnē.
   • 8.4. Tiks pielietota šo noteikumu visjaunākā versija vai, atkarībā no apstākļiem, tā versija, kas bija izmantojama, uzsakot tiesiskās attiecības ar ZOMRO.
   • 8.5. ZOMRO ir tiesības vienpusēji grozīt līgumu (tā daļu) un līguma pavada dokumentāciju. Tādi grozījumi tiek piemēroti eksistējošiem pakalpojumiem, ja ZOMRO neinformēja savādāk. Grozījumi stājas spēkā ar pieteikumu vai ar vēlāku datumu, kāds noradīts pieteikumā.