PRISIJUNGTI

  Viešo „Zomro Hosting” paslaugų pasiūlymo sutartis

  • 1. APIBRĖŽIMAI
   • 1.1. Zomro: uždaroji akcinė bendrovė Celeritas International LLC (Id: 47851500), šių Sąlygų naudotojas, toliau vadinamas "ZOMRO".
   • 1.2. Klientas: ZOMRO sandorio šalis, toliau – KLIENTAS.
   • 1.3. Paslaugos: Kliento iš ZOMRO nuomojamos paslaugos pateikiamos (internetu) užsakyme (taip pat vadinama sutartimi).
   • 1.4. Paslaugų teikimo sąlygos: Bendrųjų sąlygų nuostatos, taip pat politika ir gairės, paaiškinančios, kokiais atvejais galima naudotis paslaugomis, yra išdėstytos paslaugų teikimo sąlygose (PTS)
  • 2. PASLAUGŲ APMOKĖJIMAI
   • 2.1. Už naudojimąsi paslaugomis klientas moka ZOMRO einamąjį paslaugos mokestį, nurodytą užsakyme (internetu).
   • 2.2. Visos kainos nurodytos eurais, be PVM ir neįskaitant trečiųjų šalių mokėjimų (tokių kaip banko ar (interneto) mokėjimų teikėjo) ir bet kokių kitų vyriausybės nustatytų mokesčių ar rinkliavų. Paslaugas apmoka klientas šia valiuta, jei nenurodyta kitaip.
   • 2.3. ZOMRO turi teisę keisti klientui taikomus įkainius. Klientas apie šiuos pakeitimus bus informuotas el. paštu ir/arba ZOMRO interneto svetainėje likus ne mažiau kaip vienam (1) mėnesiui iki jų įsigaliojimo. Klientas turi teisę nutraukti sutartį, įsigaliojusią nuo pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu kainos pasikeitimas yra kainos padidėjimas.
   • 2.4. Mokėjimas (išankstinio mokėjimo pagrindu) turi būti atliktas per keturiolika (14) dienų nuo sąskaitos faktūros datos ZOMRO nustatytu būdu.
   • 2.5. Jeigu nėra apmokėjimo už aptarnavimo paslaugą, pirmiausiai paslaugos teikimas sustabdomas. Paslaugai pratęsti laukiamas lėšų gavimas. Vėluojant mokėti, delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną.
   • 2.6. Jeigu KLIENTAS nepasirinko automatinio paslaugos pratęsimo, tada ji turi būti atnaujinta rankiniu būdu. Jei automatinis paslaugos pratęsimas išjungtas, paslauga bus sustabdyta pasibaigus jos galiojimo laikui. Naudojant automatinį paslaugos pratęsimą, pakanka papildyti balansą tokia suma, kuri reikalinga paslaugai pratęsti tam laikotarpiui, kuris buvo pasirinktas automatiniame pratęsime.
   • 2.7. ZOMRO pasilieka teisę ištrinti paslaugą, jei ji buvo sustabdyta dėl nemokėjimo, o suma per nuomotą laikotarpį nebuvo gauta paslaugai atnaujinti. Tokiu atveju ZOMRO pasilieka teisę panaikinti sustabdytą paslaugą. Jei nėra mokėjimo, paslauga ištrinama po 10 dienų dedikuotajam serveriui, 14 dienų virtualiam serveriui, 30 dienų bendrai prieglobai ir 7 dienų Cloud VPS.
  • 3. SUTARTIES TRUKMĖ IR NUTRAUKIMAS
   • 3.1. Sutartis sudaroma terminuotam laikui, nebent šios sutarties pobūdis ar esmė nulemia neterminuotą laikotarpį.
   • 3.2. Pasibaigus sutarčiai, ji pratęsiama vėlesniems laikotarpiams, lygiems pradiniam laikotarpiui, nebent viena iš šalių raštu praneša kitai šaliai, kad nesutinka su sutarties pratęsimu, įskaitant pranešimo pateikimo laikotarpį bent vieną (1) dieną.
   • 3.3. ZOMRO gali (iš dalies) sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą arba nutraukti sutartį, jei:
    • UŽSAKOVAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neįvykdo jų pilnai ar laiku;
    • po sutarties sudarymo ZOMRO, remdamasi jos gauta informacija, turi pagrindo baimintis, kad užsakovas negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.
    • turi rimtų priežasčių baimintis, kad UŽSAKOVAS negalės įvykdyti savo įsipareigojimų.
   • 3.4. Nutraukiant sutartį ar pasibaigus sutarties galiojimo laikui:
    • ZOMRO turi nustoti teikti visas paslaugas;
    • ZOMRO turi teisę ištrinti ir pašalinti visus kliento duomenis iš ZOMRO įrangos;
    • ZOMRO turi teisę leisti naudoti įrangą kitiems klientams;
   • 3.5. Kompetentingos Nyderlandų teisminės institucijos turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti ir spręsti bet kokias bylas, veiksmus ar procesus, taip pat spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti dėl sutarties ar kitų susitarimų ir kitų iš jų kylančių teisinių santykių.
   • 3.6. Šios PTS gali būti siunčiamos ZOMRO pagal užklausą.Su PTS taip pat galima susipažinti ir išsaugoti ZOMRO svetainės pagalba.
   • 3.7. Taikoma naujausia šių sąlygų versija arba, atitinkamais atvejais, versija, taikoma užmezgant teisinius santykius su ZOMRO.
   • 3.8. ZOMRO turi teisę vienašališkai pakeisti sutartį (dalį) ir ją lydinčią dokumentaciją. Toks pakeitimas taip pat taikomas esamoms paslaugoms, nebent ZOMRO nurodytų kitaip. Pakeitimas įsigalioja kartu su pareiškimu arba vėlesnę datą, nurodytą pareiškime.
   • 3.9. ZOMRO turi teisę sustabdyti roboto paskyrą, jei vartotojas yra neaktyvus ilgiau nei 12 mėnesių
  • 4. DOMENŲ VARDŲ REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO TAISYKLĖS
   • 4.1. ZOMRO suteikia užsakovui galimybę registruoti, pratęsti ir perduoti domenų vardus tiek ZOMRO, tiek trečiųjų šalių naudai.
   • 4.2. Visos operacijos su domenų vardais, įskaitant mokėjimą, atliekamos naudojant automatizuotą sistemą jūsų asmeninėje paskyroje.
   • 4.3. Registruojant domenų vardus daroma prielaida gauti asmens duomenis apie potencialų teisių į domeno vardą savininką. Be to, vartotojo identifikavimo duomenys gali būti skelbiami atviruose šaltiniuose (pavyzdžiui, WHOIS duomenų bazėse).
   • 4.4. Teisių į domeno vardą perdavimas, domeno vardo perdavimas valdyti kitam registratoriui vykdomas tik gavus oficialų užsakovo laišką. Jei domeno vardas įregistruotas juridiniam asmeniui, teisių perdavimui / domeno vardo perdavimui reikalingas laiškas, atspausdintas ant įmonės firminio blanko su įmonės antspaudu ir vyresniojo vadybininko parašu. Jei domeno vardas įregistruotas fiziniam asmeniui, tada kartu su pareiškimu dėl teisių perdavimo/domeno perdavimu pateikiamos paso pirmojo ir antrojo puslapių kopijos, patvirtinančios kliento parašą. Tuo atveju, jei ZOMRO nebegali teikti paslaugų klientui, ZOMRO garantuoja domenų vardų perdavimą kitam registratoriui, išsaugant informaciją apie vartotoją ir teises į kiekvieną domeno vardą.
   • 4.5. Visa informacija, kurią klientas pateikia ZOMRO domeno vardų delegavimui, turi būti išsami, teisinga ir tiksli.
   • 4.6. KLIENTAS privalo nedelsiant informuoti ZOMRO apie bet kokius 4.5 punkte pateiktos informacijos pasikeitimus.
   • 4.7. KLIENTAS sutinka, kad jis supranta ZOMRO kliento pateiktos informacijos rinkimo, saugojimo ir paskelbimo tikslą, reikalingą domeno vardo delegavimo procesui, ir kad tokia informacija bus viešai prieinama realiuoju laiku per WHOIS ar panašią paslaugą.
   • 4.8. KLIENTAS sutinka, kad nei ZOMRO, nei administratorius, nei registratorius neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl kliento domenų vardų naudojimo ar piktnaudžiavimo jais, įskaitant trečiųjų šalių atžvilgiu, taip pat tais atvejais, kai klientas pažeidžia trečiųjų asmenų teises.
  • 5. PASLAUGŲ NAUDOJIMAS
   • 5.1. Draudžiama užsiimti slaptažodžių atakomis tiesioginiu perrinkimu, prievadų nuskaitymu, šlamštu (scenarijai, skirti siųsti žinutes į forumus, pokalbius, atsiliepimų formas, el. paštą ir kt.), parama įsilaužimui, įsilaužimu, sukčiavimu ir kitais neteisėtais veiksmais Internete.
   • 5.2. Bet kokio tipo kompiuterinių virusų saugojimas teikamoje disko vietoje yra draudžiamas.
   • 5.3. Kriptovaliutų kasyba draudžiama.
   • 5.4. Užsakant paslaugą patikrinimo ar bandomuoju laikotarpiu, ZOMRO pasilieka teisę nutraukti paslaugų teikimą ir ištrinti serverį, bet kokio kliento neveikimo atveju.
   • 5.5. VPN ir tarpiniai serveriai gali būti talpinami tik asmeniniam naudojimui. Viešas ar komercinis VPN / tarpinio serverio patalpinimas yra griežtai draudžiamas.
   • 5.6. VPS / VDS negali būti naudojamas DDoS atakoms ar kitiems kenkėjiškiems tikslams arba veiklai, kurią draudžia Nyderlandų įstatymai.
   • 5.7. „ZOMRO” pasilieka teisę apriboti kanalo greitį iki 10-100 Mbps arba blokuoti serverį, jei ilgą laiką tinklo aktyvumas yra labai didelis, dėl ko tinklo įrangos apkrova viršija 90%, arba tuo atveju, jei VPS / VDS viršija srauto limitą 10 TB, arba dedikuoti serveriai viršija srauto limitą 100 TB.
   • 5.8. Bet kuriam bendrojo prieglobos planui draudžiama diegti bet kokią papildomą nestandartinę programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, valdymo pulto statistikos / žaidimų serverio scenarijus ir torrentų sekimo priemones be išankstinio raštiško ZOMRO sutikimo. Visais kitais atvejais, toks turinys gali būti skelbiamas tik VDS/VPS arba fiziniame skirtame serveryje.
   • 5.9. Svetainės, patalpintos bendroje priegloboje, viršijančios didžiausią leistiną apkrovą, gali būti užblokuotos, jei situacija su klientu nebus išspręsta į gerąją pusę (pakeitus planą į aukštesnį, perjungus į VDS/Dedicated arba pašalinus/optimizavus scenarijus, kurie sukelia dideles apkrovas).
   • 5.10. ZOMRO pasilieka teisę apriboti arba blokuoti virtualaus serverio veikimą, esant didelei apkrovai ilgą laiką, viršijančiai 90% procesoriaus, dėl ko apkraunama serverio įranga, jei klientas nepakeičia situacijos į gerąją pusę (tarifų plano keitimas į aukštesnį, perėjimas į Dedikuotą arba dideles apkrovas sukeliančių scenarijų optimizavimas/pašalinimas).
   • 5.11. Visi gauti skundai persiunčiami klientui, suteikiamas atsakymo laikotarpis. Jei serveris buvo sustabdytas ryšium su skundu dėl pažeidimo ir per 7 dienas nebuvo imtasi priemonių išspręsti klausimą, ZOMRO turi teisę pašalinti / ištrinti serverį.
   • 5.12. ZOMRO turi teisę atsisakyti teikti paslaugas klientui, jei, ZOMRO nuomone, užsakovo turinys ar programinė įranga atlieka neteisėtus, nepadorius, grasinančius veiksmus ar kokiu nors būdu pažeidžia PTS duomenis. Prieiga prie paslaugos taip pat gali būti apribota , paslauga gali būti sustabdyta arba pašalinta iš ZOMRO įrangos, pranešant klientui.
   • 5.13. Draudžiama transliuoti autorių teisių saugomą medžiagą (TV kanalų transliacijas, IPTV, tiesiogines transliacijas, sporto renginius) be atitinkamo autorių teisių turėtojo leidimo.
   • 5.14. Draudžiama talpinti internetinius kazino, lošimo automatus ir bet kokius lošimo žaidimus be atitinkamos Kansspelautoriteit (KSA) licencijos.
   • 5.15. Draudžiama susikurti dvi ar daugiau paskyrų vienam vartotojui su tikslu apeiti blokavimą.
  • 6. KITOS NUOSTATOS
   • 6.1. Pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus, kliento asmens duomenys yra konfidencialūs.
   • 6.2. ZOMRO pasilieka teisę sustabdyti paslaugų teikimą ir gali sustabdyti kliento teisę naudotis paslauga dėl techninės priežiūros vykdymo.
   • 6.3. KLIENTAS pripažįsta, kad ZOMRO kartas nuo karto atliks (avarinę) techninę priežiūrą, kad užtikrintų tinkamą tinklo, duomenų apdorojimo centro ir paslaugų funkcionavimą, ir kad tokia priežiūra gali turėti įtakos paslaugų KLIENTUI teikimui .
   • 6.4. ZOMRO pasilieka teisę perkelti paslaugas, taip pat teisę (laikinai) sustabdyti paslaugas, susijusias su tokiu perkėlimu.
   • 6.5. ZOMRO negarantuoja paslaugų prieinamumo ir negarantuoja, kad programinėje įrangoje ar bet kurioje kitoje pateiktoje medžiagoje nėra sistemos klaidų. ZOMRO deda visas pagrįstas pastangas ir priemones, kad to išvengtų.
   • 6.6. ZOMRO neatsako už tiesioginę ar netiesioginę žalą, padarytą KLIENTUI dėl naudojimosi paslaugomis ar negalėjimo jomis naudotis, arba nuostolius, patirtus dėl klaidų, neapsižiūrėjimo, prastovų, failų ištrynimo, defektų, vėlavimų apdorojant ar perduodant duomenis, keičiant funkcijas ir dėl kitų priežasčių. ZOMRO negarantuoja KLIENTO el. pašto priėmimo iš nuotolinių tinklų, kurių IP adresai yra įtraukti į juodąjį sąrašą ir ignoruojami ZOMRO pašto kliento.
   • 6.7. ZOMRO neatsako už viešųjų komunikacijos kanalų, naudojamų norint pasiekti paslaugas, kokybę.
   • 6.8. KLIENTAS prisiima visą atsakomybę ir riziką, susijusią su Interneto paslaugų naudojimu, įskaitant atsakomybę už bet kokių nuomonių, idėjų ir bet kokios kitos informacijos tikslumo, išsamumo ir naudingumo, taip pat produktų ir paslaugų, platinamų Internetu ir teikiamų KLIENTUI per paslaugas, kokybės ir savybių įvertinimą.
   • 6.9. KLIENTAS yra visiškai atsakingas už savo slaptažodžio saugumą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl neteisėto jo naudojimo. Jei prisijungimo vardas ir slaptažodis pavogti dėl trečiųjų asmenų kaltės, KLIENTAS turi teisę atsiųsti prašymą ZOMRO pakeisti prisijungimo vardą ir slaptažodį, pridedant privalomą finansinį dokumentą, patvirtinantį apmokėjimą už paslaugas.
   • 6.10. ZOMRO neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, sukėlusius vagystę, o KLIENTAS kreipiasi į atitinkamas tyrimo ir teisėsaugos institucijas su prašymu atlyginti per vagystę išleistus pinigus.
   • 6.11. ZOMRO nėra atsakinga už pranešimus trečiosioms šalims apie KLIENTO prieigos prie paslaugų nutraukimą ir galimas pasekmes, kilusias dėl tokio įspėjimo nebuvimo. ZOMRO vykdo KLIENTO užklausas, siunčiamas tik iš KLIENTO kontaktinio el. pašto adreso arba iš aptarnavimo srities (atsiskaitomoji sąskaita ) oficialioje ZOMRO svetainėje. Registruojantis oficialioje ZOMRO svetainėje nurodytas el. pašto adresas laikomas kontaktiniu el. pašto adresu. KLIENTAS gali prašyti pakeisti kontaktinį el. pašto adresą registracijos duomenų bazėje iš aptarnavimo srities (asmeninės paskyros) oficialioje ZOMRO svetainėje.
   • 6.12. Išskirtiniais atvejais gali prireikti patvirtinti KLIENTĄ, patvirtinant jo telefono numerį, naudojant mūsų operatoriaus ar roboto įeinantį skambutį paskutiniame užsakymo pateikimo etape po apmokėjimo.
   • 6.13. Visa informacija apie mokėtoją, kurią KLIENTAS pateikia ZOMRO, turi būti išsami, patikima ir tiksli.
   • 6.14. KLIENTAS garantuoja, kad kriptovaliuta, kuria jis atlieka mokėjimą ZOMRO, yra teisėtos ir teisėtos kilmės, laisvai prekiaujama ir perleidžiama bei neturi ryšio su nusikalstama veikla, pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.
  • 7. GRĄŽINIMAS
   • 7.1. Jeigu KLIENTAS atsisako nuo suteikiamų paslaugų per 30 dienų nuo naudojimosi paslaugomis pradžios, ZOMRO imsis veiksmų, kad grąžintų nepanaudotas lėšas, jei sąskaita nėra užblokuota dėl PTS sąlygų pažeidimo,o domeno vardas, programinės įrangos licencija ar serverio nuoma nėra užsakyta. Priešingu atveju ZOMRO nepanaudotų lėšų negrąžina.
   • 7.2. Grąžinant lėšas atsižvelgiama į nuolaidas, kurios buvo suaktyvintos mokant už paslaugas, t.y grąžinama tik faktiškai sumokėta suma (be premijų ir pan.). Montavimo kaina, valdymo pultai, išankstinis apmokėjimas ir bazinis mokestis už IP adresus ir DNS prieglobos ir perpardavimo paslauga, domenų vardai, administravimas, papildomi HDD ir kitos paslaugos yra negrąžinamos. Tik VDS turi teisę grąžinti lėšas.
   • 7.3. Piniginių lėšų grąžinimas vykdomas per 30 dienų įmonės pasirinktu būdu.
   • 7.4. Bet koks trečiosios šalies (šliuzo) mokėjimo arba operacijos mokestis taip pat bus išskaičiuotas iš grąžinamos sumos.
   • 7.5. Jei dėl kliento, kuriam buvo grąžintos lėšos, kaltės kompanija patiria nuostolių (atjungti serveriai, tinklai, juodasis IP adresų sąrašas ir pan.), išlaidų suma, priklausomai nuo kiekvieno konkretaus atvejo, yra išskaičiuojama iš grąžintos sumos.
   • 7.6. Jei paslaugos bus užblokuotos dėl šių PTS pažeidimo, piniginės lėšos negrąžinamos.
   • 7.7. Lėšos KLIENTUI nebus grąžinamos, jei Paslaugų teikimas buvo nutrauktas dėl šių priežasčių
    • Nenumatytosios aplinkybės;
    • KLIENTAS saugo ar perduoda turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, diskredituojantis ar pažeidžiantis kitų teises;
    • KLIENTO veiksmai pažeidžia paslaugų teikimo pagal šią SUTARTĮ taisykles;
    • KLIENTO veiksmai sukėlė pavojų „Zomro” serverių saugumui, stabilumui ar veikimui;
    • KLIENTAS užsiėmė neteisėta veikla arba tokia veikla, kuri trukdo teikti paslaugas kitiems klientams;
    • Pažeidimas įvyko aplinkose, kurias kontroliuoja KLIENTAS;
    • KLIENTAS pakartotinai nepaiso specialistų nurodymų dėl naudojimosi „ZOMRO” teikiamomis paslaugomis;
    • Paslaugomis naudojamasi nenumatytais tikslais;
    • Trečiosios šalies vykdoma paslaugų atsisakymo (DoS) arba paskirstytojo paslaugų atsisakymo (DDoS) ataka;
    • Buvo aptikta, kad KLIENTAS užsiima bet kokios formos neteisėtu platinimu (spam);
    • KLIENTAS pažeidė etiketo normas – vulgarios kalbos vartojimas telefonu ar susirašinėjant su „Zomro” specialistais.
   • 7.8. Pinigai negrąžinami, jei atsiskaityta naudojant kriptovaliutą, PayPalych ar Enot, dėl mokėjimo sistemos ypatumų.
  • 8. TAIKOMOS SĄLYGOS IR TEISĖ
   • 8.1. Visas sutartis tarp kliento ir ZOMRO reglamentuoja Nyderlandų įstatymai.
   • 8.2. => Kompetentingos Nyderlandų teisminės institucijos turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti ir spręsti bet kokias bylas, veiksmus ar procesus, taip pat spręsti bet kokius ginčus, kurie gali kilti dėl sutarties ar kitų susitarimų ir kitų iš jų kylančių teisinių santykių.
   • 8.3. Šios PTS gali būti siunčiamos ZOMRO pagal užklausą.. Su PTS taip pat galima susipažinti ir išsaugoti ZOMRO svetainės pagalba.
   • 8.4. Taikoma naujausia šių taisyklių ir sąlygų versija arba, priklausomai nuo aplinkybių, versija, kuri yra taikoma užmezgant teisinius santykius su ZOMRO.
   • 8.5. ZOMRO turi teisę vienašališkai pakeisti sutartį (dalį) ir ją lydinčią dokumentaciją. Toks pakeitimas taip pat taikomas esamoms paslaugoms, nebent ZOMRO nurodytų kitaip. Pakeitimas įsigalioja pareiškimo dieną arba vėlesnę dieną, nurodytą pareiškime.