КІРУ
  opened image

  Бұл мақалада біз Docker контейнерінде phpMyAdmin орнатуды қарастырамыз, сонымен қатар docker-compose файлының синтаксисін және орнатуды қарастырамыз.
   

  Алдымен Docker орнатайық. 

  ОЖ пакеттерін жаңартамыз. 
   

  apt update


  Қажетті пакеттерді орнатамыз және жаңа репозиторий қосамыз:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Енді жаңа репозиториймен пакеттерді жаңартамыз:

   

   

   

   

  apt update

   

  Енді Docker-ды орнатамыз.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Docker нұсқасын тексереміз:

   

   

   

   

  docker --version

   


  Статусты тексереміз:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     Егер ол іске қосылмаса, іске қосамыз:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Және автожүктеуге қосамыз.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  Docker-Compose орнатайық

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  Іске қосу құқықтарын орнатамыз. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Docker-Compose қалай орнатылғанын тексереміз:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Docker-Compose үшін *.yaml файлын жасаймыз.

  Болашақта қайда және не орнатылғанын білу үшін, осы жобаға арналған жеке қалта жасаймыз және /home каталогына көшеміз.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  Сіз бұл және басқа жобаларды орналастыру үшін басқа каталогты да пайдалана аласыз .

  Файл жасау үшін репозиторийді пайдаланамыз docker-compose.yaml сілтемесі бойынша https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Файл жасаймыз docker-compose.yaml немесе docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  Және оған келесі кодты қосамыз:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     Мұнда:

  phpmyadmin: Сіздің контейнеріңіздің атауы;
  image: phpmyadmin:  phpmyadmin орнатылатын образ
  8090:80 - phpmyadmin-ге қосылу үшін пайдаланатын 8090 порты
  restart:always  - контейнердің ақаулық немесе серверді қайта жүктеу кезінде қайта іске қосылатынын көрсетеді
  PMA_ARBITRARY=1 - дерекқор серверіне еркін қосылуға мүмкіндік береді (phpmyadmin панелін нақты серверге қалай байланыстыруға болатынын осы мақаладан білуге болады)

  Скриптымызды іске қосамыз (бұл үшін файл жасалған каталогта болу керек. Бұл жағдайда бұл /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Образдарды жүктеп, орнатуды күтеміз.

  Тексереміз:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  немесе 

   

   

   

   

  docker ps

     Логтарды көру үшін келесі команданы пайдаланыңыз 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  Сондай-ақ тек docker-да орнатуды орындауға болады:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     phpmyadmin-ге қосылу үшін браузерді ашып, келесі мекенжайға өтіңіз — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  Енді дерекқор серверін қосуға болады.
  Server өрісіне дерекқор серверінің IP мекенжайын, Username өрісіне пайдаланушыны (бұл жағдайда root), Password өрісіне дерекқор серверінің root пайдаланушысының құпия сөзін енгіземіз.

  Егер сізде Docker-да дерекқор сервері әлі орнатылмаған болса, онда Docker-да MariaDB қалай орнатуға болады мақаласында оны қалай жасау керектігін қарастырамыз және осы серверді phpMyAdmin-пен бірге қалай орнатуға болатынын көреміз.