КІРУ
  opened image

  Бұл мақалада біз Docker контейнерінде postgreSQL және pgadmin4 панелін docker-compose арқылы қалай орнату керектігін қарастырамыз.
   

  Docker орнатамыз. 

  Бірақ алдымен, ОС пакеттерін жаңарту қажет. 
   

  apt update

  Қажетті пакеттерді орнатамыз және жаңа репозиторий қосамыз:
   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

  Жаңа репозиториймен пакеттерді жаңартамыз:
   

  apt update

  Енді Docker-ды орнатамыз.
   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

  Нұсқасын тексереміз:
   

  docker --version  Статусты тексереміз:

   

   

   

  systemctl status docker

     Егер ол іске қосылмаса, іске қосамыз:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Және автожүктеуге қосамыз.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Docker-Compose орнатамыз

   

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Іске қосу құқықтарын орнатамыз. 

   

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Docker-Compose қалай орнатылғанын тексереміз:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Docker-Compose үшін *.yaml файлын жасаймыз.

  Болашақта не орнатылғанын білу үшін, осы жобаға арналған жеке қалта жасаймыз /home каталогында және оған өтеміз.

   

   

   

   

  mkdir /home/postgres && cd /home/postgres

   

  Сіз бұл және басқа жобаларды орналастыру үшін басқа каталогты да пайдалана аласыз .

  Файл жасау үшін репозиторийді пайдаланамыз docker-compose.yaml сілтемесі бойынша https://hub.docker.com/_/postgres

  Файл жасаймыз docker-compose.yaml немесе docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  Және оған келесі кодты қосамыз:

   

   

   

   

  version: '3.8'
  services:
   db_postgres:
    image: postgres
    container_name: postgres
    restart: always
    environment:
     POSTGRES_USER: root
     POSTGRES_PASSWORD: root
     POSTGRES_DB: test_db
    ports:
     - "54320:5432"
    volumes:
     - local_pgdаta:/var/lib/postgresql/data
   pgadmin4:
    container_name: pgadmin4
    image: dpage/pgadmin4
    restart: always
    environment:
     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: [email protected]
     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: root
    ports:
     - "5050:80"
    volumes:
     - pgadmin-dаta:/var/lib/pgadmin
  volumes:
   local_pgdаta:
   pgadmin-dаta:
  
  

   


  Мұнда:

  container_name: Сіздің контейнеріңіздің атауы;
  POSTGRES_USER: Жасалатын дерекқор пайдаланушысы;
  POSTGRES_PASSWORD: Жасалатын пайдаланушының паролі;
  POSTGRES_DB: Дерекқор атауы;
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: pgadmin-ге кіру үшін пошта/пайдаланушы;
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: pgadmin пайдаланушысының паролі;
  5050:80: pgadmin жұмыс істейтін порт.

  Скриптымызды іске қосамыз (бұл үшін файл жасалған каталогта болу керек. Бұл жағдайда бұл /home/postgres):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Образдардың жүктелуін және орналастырылуын күтеміз.

  Тексереміз:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   


  немесе 

   

   

   

   

  docker ps

     Енді дерекқорға қосылу үшін контейнердің IP мекенжайын 54320 портымен немесе контейнердің атауын postgres 54320 портымен пайдалануға болады (IP:54320 немесе postgres:54320) 

  Логтарды көру үшін келесі команданы пайдаланыңыз: 

   

   

   

   

  docker logs -f postgres
  

     pgadmin-ды баптау үшін — браузерді ашып, келесі мекенжайға өтіңіз — http://YOUR_IP_SERVER:5050/ . Қосылу мәліметтерінде хост атауы үшін postgreSQL контейнерінің атауын немесе PGADMIN_DEFAULT_EMAIL-де көрсетілген поштаны және root паролін көрсетіңіз

  Енді postgreSQL дерекқор серверін pgadmin4-ке қосамыз.


  docker-compose.yaml көрсетілген мәліметтерді енгіземіз


   Енді pgadmin4-те postgreSQL дерекқорларын жасай аласыз.