შესვლა

  Zomro სერვისების საჯარო ოფერტის ხელშეკრულება

  • 1. განმარტებები
   • 1.1. Zomro: კერძო შეზღუდული კომპანია Celeritas International LLC (Id: 47851500) & Omro LLC (Inn: 9701251087), ამ მომსახურების პირობების მომხმარებელი, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც ZOMRO.
   • 1.2. კლიენტი: კომპანია ZOMRO-ს კონტრაგენტი, შემდგომში – კლიენტი.
   • 1.3. მომსახურება: კლიენტის მიერ ZOMRO-სგან იჯარით აღებული მომსახურება, ასახული (ონლაინ) შეკვეთაში (ასევე წოდებული – ხელშეკრულება).
   • 1.4. მომსახურების მიწოდების პირობები: ზოგადი პირობების, ასევე პოლიტიკის დებულებები და ხელმძღვანელობის პრინციპები, რომლებიც განმარტავენ, რა შემთხვევაში გამოიყენება მომსახურება, ასახულია მომსახურების მიწოდების პირობებში ('მმპ').
  • 2. მომსახურების მოსაკრებელი
   • 2.1. ონლაინ შეკვეთაში ასახული მომსახურებით სარგებლობისთვის კლიენტი ZOMRO-ს უხდის მიმდინარე საფასურს.
   • 2.2. ფასები მითითებულია ევროში დღგ-ს გარეშე, ასევე მესამე პირთა სახდელების გარეშე (მაგალითად, ბანკის ან (ონლაინ) საგადახდო პროვაიდერის მოსაკრებელი ტრანზაქციაზე), ასევე სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სხვა გადასახადებისა და საზღაურების გარეშე. მომსახურების საფასურს კლიენტი იხდის ამ ვალუტაში, თუ ეს სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული.
   • 2.3. ZOMRO-ს უფლება აქვს შეცვალოს კლიენტისთვის დაწესებული ტარიფები. კლიენტს ამ ცვლილებების შესახებ ეცნობება ელექტრონული ფოსტით ან/და ZOMRO-ს ვებსაიტის საშუალებით, მათი ძალაში შესვლამდე მინიმუმ 1 (ერთი) თვით ადრე. კლიენტს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება, რომელიც ძალაში შედის ცვლილების ძალაში შესვლის დღიდან, იმ პირობით, რომ ფასის ცვლილება წარმოადგენს ფასის ზრდას.
   • 2.4. გადახდა (წინასწარი გადახდის საფუძველზე) უნდა განხორციელდეს ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 14 (თოთხმეტი) დღის განმავლობაში, ZOMRO-ს მიერ განსაზღვრული წესით.
   • 2.5. მომსახურების საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში, მომსახურების გაწევა ჩერდება. მომსახურების გასაგრძელებლად, ZOMRO ელოდება თანხის შემოსვლას. დაგვიანებით გადახდის შემთხვევაში, პროცენტი ირიცხება დაგვიანების ყოველ დღეზე.
   • 2.6. თუ კლიენტმა არ აირჩია მომსახურების ავტომატური გაგრძელება, მაშინ მომსახურების გაგრძელება უნდა მოხდეს ხელით. თუ მომსახურების ავტომატური გაგრძელება გამორთულია, მომსახურება შეჩერდება მისი მოქმედების ვადის ამოწურვისას. მომსახურების ავტომატური გაგრძელების გამოყენების შემთხვევაში, საკმარისია ბალანსის შევსება იმ თანხით, რომელიც აუცილებელია მომსახურების გასაგრძელებლად ავტოგაგრძელებაში მითითებული პერიოდით.
   • 2.7. ZOMRO იტოვებს უფლებას, გააუქმოს მომსახურება, თუ იგი შეჩერდა გადაუხდელობის გამო და, იჯარის პერიოდის განმავლობაში, მომსახურების გაგრძელებისთვის თანხა არ იქნა გადახდილი. ამ შემთხვევაში, ZOMRO იტოვებს უფლებას, საბოლოოდ გააუქმოს შეჩერებული მომსახურება. გადახდის არარსებობის შემთხვევაში, სერვისი იშლება 10 დღის შემდეგ გამოყოფილი სერვერისთვის, 14 დღის შემდეგ ვირტუალური სერვერისთვის, 30 დღის შემდეგ საერთო ჰოსტინგისთვის და 7 დღის შემდეგ Cloud VPS.
  • 3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი შეწყვეტა
   • 3.1. ხელშეკრულება იდება განსაზღვრული ვადით, თუ ამ შეთანხმების ხასიათი ან არსი არ მოითხოვს განუსაზღვრელ პერიოდს.
   • 3.2. ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ, იგი შეიძლება გაგრძელდეს პირველადი ვადის ტოლი ვადით იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მხარე წერილობით არ აცნობებს მეორე მხარეს, რომ იგი არ ეთანხმება ხელშეკრულების გაგრძელებას, ასეთი შეტყობინების ვადის გათვალისწინებით, რომელიც შეადგენს მინიმუმ 1 (ერთ) დღეს.
   • 3.3. ZOMRO უფლებამოსილია (ნაწილობრივ) შეაჩეროს თავისი ვალდებულებების შესრულება ან შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუ:
    • დამკვეთი არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, ან არ ასრულებს მათ სრული მოცულობით ან ვადების დაცვით;
    • ხელშეკრულების დადების შემდეგ, ZOMRO-ს, მის მიერ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, აქვს საფუძვლიანი მიზეზი დაეჭვდეს, რომ დამკვეთს არ შეუძლია დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება;
    • აქვს დამაჯერებელი საფუძველი დაეჭვდეს, რომ დამკვეთი ვერ შეძლებს თავისი ვალდებულებების შესრულებას.
   • 3.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის ან მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ:
    • ZOMRO წყვეტს ყველა სახის მომსახურების მიწოდებას;
    • ZOMRO-ს უფლება აქვს წაშალოს და გააუქმოს მომხმარებლის ყველა მონაცემები ZOMRO-ს მოწყობილობებიდან;
    • ZOMRO-ს უფლება აქვს მისი მოწყობილობები ხელმისაწვდომი გახადოს სხვა მომხმარებლებისთვის.
   • 3.5. ნიდერლანდების კომპეტენტური სასამართლო ორგანოები ფლობენ ექსკლუზიურ იურისდიქციას ნებისმიერი საქმის, სარჩელის ან უთანხმოების განხილვასა და გადაწყვეტისთვის, ასევე ნებისმიერი დავის რეგულირების, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას ხელშეკრულებასთან ან სხვა შეთანხმებებთან, ან მათგან გამომდინარე სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით.
   • 3.6. ეს მმპ შეიძლება გაიგზავნოს ZOMRO-ს მიერ, მოთხოვნის საფუძველზე. შეიძლება გაეცნოთ მმპ ZOMRO-ს ვებსაიტზე და შეინახოთ ის.
   • 3.7. გამოყენებული იქნება წინამდებარე პირობების უახლესი ვერსია ან, გარემოებების მიხედვით, ZOMRO-სთან სამართლებრივ ურთიერთობებში შესვლის მომენტში მოქმედი ვერსია.
   • 3.8. ZOMRO-ს უფლება აქვს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები ხელშეკრულებაში (ნაწილში) და თანდართულ დოკუმენტაციაში. ასეთი შესწორება გამოიყენება არსებული მომსახურების მიმართაც, თუ ZOMRO-ს სხვაგვარად არ განუცხადებია. ცვლილება ძალაში შედის განცხადებასთან ერთად ან განცხადებაში მითითებული მომდევნო თარიღიდან.
   • 3.9. ZOMRO-ს უფლება აქვს შეაჩეროს რობოტის ანგარიში, თუ მომხმარებელი არააქტიურია 12 (თორმეტ) თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში.
  • 4. დომენის სახელების რეგისტრაციის და გადაცემის წესები
   • 4.1. ZOMRO მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს დაარეგისტრიროს, გააგრძელოს და გადასცეს დომენის სახელები როგორც ZOMRO-ს, ასევე მესამე პირების სასარგებლოდ.
   • 4.2. დომენის სახელებთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია, გადახდის ჩათვლით, ხორციელდება პირად კაბინეტში, ავტომატიზებული სისტემის გამოყენებით.
   • 4.3. დომენის სახელის რეგისტრაცია გულისხმობს დომენის სახელზე უფლებების მქონე პოტენციური მფლობელის პერსონალური მონაცემების მოპოვებას. გარდა ამისა, მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეიძლება გამოქვეყნდეს ღია წყაროებში (მაგალითად, WHOIS მონაცემთა ბაზებში).
   • 4.4. დომენის სახელზე უფლებების გადაცემა, დომენის სახელის გადაცემა სხვა რეგისტრატორის მართვაში ხორციელდება მხოლოდ დამკვეთისგან ოფიციალური წერილის მიღების შემდეგ. თუ დომენის სახელი რეგისტრირებულია იურიდიულ პირზე, დომენის სახელზე უფლებების/დომენის სახელის გადაცემისთვის საჭიროა კომპანიის საფირმო ბლანკზე დაბეჭდილი წერილი კომპანიის ბეჭდით და უფროსი მენეჯერის ხელმოწერით. თუ დომენის სახელი რეგისტრირებულია ფიზიკურ პირზე, დომენის სახელზე უფლებების/დომენის სახელის გადაცემაზე დაწერილ განცხადებასთან ერთად, წარმოდგენილი უნდა იყოს პასპორტის პირველი და მეორე გვერდების ასლები, რომლებიც დადასტურებულია კლიენტის ხელმოწერით. თუ ZOMRO-ს აღარ შეუძლია კლიენტისთვის მომსახურების მიწოდება, ZOMRO უზრუნველყოფს დომენის სახელების სხვა რეგისტრატორისთვის გადაცემას მომხმარებლის ინფორმაციისა და უფლებების შენარჩუნებით დომენის თითოეულ სახელზე.
   • 4.5. დომენის სახელების დელეგირებისთვის ZOMRO-სთვის კლიენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უნდა იყოს სრული, უტყუარი და ზუსტი.
   • 4.6. კლიენტი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ZOMRO-ს 4.5 პუნქტში მითითებულ ინფორმაციაში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ.
   • 4.7. კლიენტი ეთანხმება იმას, რომ მისთვის გასაგებია კლიენტის მიერ ZOMRO-სთვის მიწოდებული ინფორმაციის შეგროვების, შენახვისა და გამოქვეყნების მიზანი, რომელიც აუცილებელია დომენის სახელების დელეგირებისთვის, ასევე იმას, რომ ასეთი ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება რეალური დროის რეჟიმში WHOIS ან ანალოგიური მომსახურების საშუალებით.
   • 4.8. კლიენტი თანახმაა, რომ არც ZOMRO, არც ადმინისტრატორი და არც რეგისტრატორი არ არიან პასუხისმგებელნი კლიენტის მიერ დომენის სახელების გამოყენების ან ბოროტად გამოყენების შედეგებზე, მათ შორის მესამე პირებთან მიმართებაში, ასევე ისეთ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტი არღვევს მესამე პირის უფლებებს.
  • 5. მომსახურებით სარგებლობა
   • 5.1. აკრძალულია პაროლებზე შეტევები პირდაპირი მოსინჯვით, პორტების სკანირებით, სპამით (ფორუმებზე შეტყობინებების გასაგზავნად განკუთვნილ სკრიპტებზე, ჩატებზე, უკუკავშირის ფორმებზე, ელ. ფოსტაზე და ა. შ.), ჰაკერობის მხარდაჭერა, გატეხვა, ფიშინგი და სხვა უკანონო ქმედებები ინტერნეტში.
   • 5.2. ნებისმიერი ტიპის კომპიუტერული ვირუსების შენახვა დისკის შემოთავაზებულ სივრცეზე აკრძალულია.
   • 5.3. კრიპტოვალუტის მაინინგი აკრძალულია.
   • 5.4. სატესტო ან საცდელი პერიოდის მქონე მომსახურების შეკვეთისას, ZOMRO იტოვებს უფლებას, კლიენტის მხრიდან ნებისმიერი უმოქმედობის შემთხვევაში, შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა და წაშალოს სერვერი.
   • 5.5. VPN ან პროქსი-ჰოსტინგი აკრძალულია.
   • 5.6. VDS/VPS არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას DDoS შეტევების ან სხვა მავნე მიზნებისათვის, ასევე ნიდერლანდების კანონმდებლობით აკრძალული ქმედებებისთვის.
   • 5.7. ZOMRO იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს არხის სიჩქარე 10-100 მბიტ/წმ-მდე ან დაბლოკოს სერვერი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი ქსელური აქტივობის შემთხვევაში, რაც იწვევს ქსელური აღჭურვილობის დატვირთვას 90%-ზე მეტით, ან ტრაფიკის ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში 10TB ოდენობით VPS/VDS-ისთვის და 100TB ოდენობით გამოყოფილი ფიზიკური სერვერებისთვის.
   • 5.8. ვირტუალური ჰოსტინგის ნებისმიერი პაკეტისთვის აკრძალულია რაიმე დამატებითი არასტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, მართვის პანელის/სათამაშო სერვერის სტატისტიკის სკრიპტების და ტორენტ-ტრეკერების დაყენება ZOMRO-ს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ყველა სხვა შემთხვევაში, ასეთი კონტენტის გამოქვეყნება შესაძლებელია მხოლოდ VDS/VPS სერვისზე ან ფიზიკურად გამოყოფილ სერვერზე.
   • 5.9. ვირტუალურ ჰოსტინგზე განთავსებული საიტები, რომლებიც აჭარბებენ მაქსიმალურ დასაშვებ დატვირთვას, შეიძლება დაიბლოკოს, თუ სიტუაცია არ მოგვარდება კლიენტის მიერ უკეთესობისკენ (უფრო მაღალ სატარიფო გეგმაზე გადასვლა, VDS/Dedicated-ზე გადასვლა ან იმ სკრიპტების წაშლა/ოპტიმიზაცია, რომლებიც იწვევს დიდ დატვირთვას).
   • 5.10. ZOMRO იტოვებს უფლებას, შეზღუდოს ან დაბლოკოს ვირტუალური სერვერის მუშაობა იმ შემთხვევაში, თუ მაღალი დატვირთვა, 90%-ზე მეტი, ნარჩუნდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, რაც იწვევს სერვერის მოწყობილობების ზედმეტ დატვირთვას, თუ სიტუაცია არ მოგვარდება კლიენტის მიერ უკეთესობისკენ (რაც გულისხმობს უფრო მაღალ სატარიფო გეგმაზე გადასვლას, გამოყოფილ სერვერზე გადასვლას, ან იმ სკრიპტების წაშლას/ოპტიმიზაციას, რომლებიც დიდ დატვირთვას იწვევს).
   • 5.11. ყველა შემოსული საჩივარი იგზავნება კლიენტთან და რეაგირებისთვის განისაზღვრება ვადა. თუ სერვერი შეჩერდა დარღვევაზე საჩივრის გამო და პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ზომების მიღება 7 (შვიდი) დღის განმავლობაში არ მოხდა, ZOMRO-ს უფლება აქვს გაათავისუფლოს/წაშალოს სერვერი.
   • 5.12. ZOMRO-ს უფლება აქვს უარი თქვას კლიენტისთვის მომსახურების გაწევაზე, თუ ZOMRO-ს შეფასებით, დამკვეთის კონტენტი ან პროგრამული უზრუნველყოფა ახორციელებს უკანონო, უხამს, მუქარანარევ ქმედებებს, ან არღვევს მმპ-ს ნებისმიერი ფორმით. ასევე, შესაძლებელია მომსახურებაზე წვდომის შეზღუდვა. მომსახურება შეიძლება შეჩერდეს ან წაიშალოს ZOMRO-ს მოწყობილობიდან, რის შესახებ კლიენტი ინფორმირებული იქნება.
   • 5.13. აკრძალულია საავტორო უფლებებით დაცული მასალების (ტელეარხების მაუწყებლობა, IPTV, პირდაპირი ეთერები, სპორტული ღონისძიებები) ტრანსლირება საავტორო უფლებების მფლობელის შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
   • 5.14. აკრძალულია ონლაინ კაზინოების, სათამაშო აპარატების და ნებისმიერი აზარტული თამაშების განთავსება Kansspelautoriteit (KSA) შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე.
   • 5.15. აკრძალულია ერთი მომხმარებლისთვის ორი ან მეტი ანგარიშის შექმნა ბლოკირების გვერდის ავლის მიზნით.
  • 6. სხვა დებულებები
   • 6.1. პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ მოქმედი კანონის შესაბამისად, კლიენტის პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურია.
   • 6.2. ZOMRO იტოვებს უფლებას შეაჩეროს მომსახურების გაწევა და შეუძლია შეაჩეროს მომხმარებლის სერვისზე წვდომის უფლება ტექნიკური მომსახურების გაწევის მიზნით.
   • 6.3. კლიენტი თანახმაა, რომ ZOMRO დროდადრო შეასრულებს (გადაუდებელ) ტექნიკურ მომსახურებას ქსელის, მონაცემთა დამუშავების ცენტრის და მომსახურების სათანადოდ ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, და, რომ ასეთმა ტექნიკურმა მომსახურებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს კლიენტისთვის მომსახურების მიწოდებაზე.
   • 6.4. ZOMRO იტოვებს უფლებას, გადაადგილოს მომსახურება, ასევე უფლებას, (დროებით) შეაჩეროს ასეთ გადაადგილებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას.
   • 6.5. ZOMRO არ იძლევა მომსახურების ხელმისაწვდომობის გარანტიას და არ იძლევა გარანტიას, რომ შემოთავაზებული პროგრამული უზრუნველყოფა ან ნებისმიერი სხვა მასალა არ შეიცავს სისტემურ შეცდომებს. ZOMRO მიმართავს ყველა გონივრულ ძალისხმევას და ზომებს ამის აღსაკვეთად.
   • 6.6. ZOMRO არ არის პასუხისმგებელი კლიენტისთვის მიყენებულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზარალზე, რომელიც მიადგა კლიენტს მომსახურების გამოყენების ან გამოყენების შეუძლებლობის შედეგად, ან ზარალზე, რომელიც მიადგა შეცდომების, დაუდევრობის, უმოქმედობის, ფაილების წაშლის, დეფექტების, მონაცემთა დამუშავების ან გადაცემის შეფერხების, ფუნქციების ცვლილებებისა და სხვა მიზეზების გამო. ZOMRO არ იძლევა კლიენტის მიერ ელ. ფოსტის მიღების გარანტიას დისტანციური ქსელებიდან, რომელთა IP მისამართები შავ სიაშია შეტანილი და იგნორირებულია ZOMRO-ს საფოსტო კლიენტის მიერ.
   • 6.7. ZOMRO არ არის პასუხისმგებელი საერთო მოხმარების კავშირის არხების ხარისხზე, რომლებიც გამოიყენება მომსახურებებზე წვდომისათვის.
   • 6.8. კლიენტი თავის თავზე იღებს სრულ პასუხისმგებლობას და რისკებს დაკავშირებულს ინტერნეტ სერვისების გამოყენებასთან, ნებისმიერი მოსაზრების, იდეისა და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის სიზუსტის, სისრულის და სარგებლიანობის შეფასებაზე პასუხისმგებლობის ჩათვლით, ასევე, პროდუქტებისა და სერვისების ხარისხისა და თვისებების ჩათვლით, რომელიც ვრცელდება ინტერნეტში და მიეწოდება კლიენტს მომსახურების სახით.
   • 6.9. კლიენტი სრულად არის პასუხისმგებელი მისი პაროლის დაცულობაზე და ზარალზე, რომელიც შეიძლება არასანქცირებული გამოყენების შედეგად წარმოიშვას. მესამე პირთა მიერ კლიენტის ლოგინისა და პაროლის ქურდობის შემთხვევაში, კლიენტს უფლება აქვს ZOMRO-ს გაუგზავნოს მოთხოვნა ლოგინისა და პაროლის შეცვლაზე, რასაც აუცილებლად უნდა დაურთოს მომსახურების გადახდის შესაბამისი დამადასტურებელი ფინანსური დოკუმენტი.
   • 6.10. ZOMRO არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების ქმედებებზე, რამაც გამოიწვია ქურდობა, ხოლო კლიენტი მიმართავს შესაბამის საგამოძიებო და სამართალდამცავ ორგანოებს მოპარული დროის განმავლობაში დახარჯული თანხების ანაზღაურების მოთხოვნით.
   • 6.11. ZOMRO არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მესამე პირის შეტყობინებაზე კლიენტისთვის მომსახურებაზე წვდომის შეწყვეტის შესახებ და ასეთი გაფრთხილების არარსებობით გამოწვეულ შესაძლო შედეგებზე. ZOMRO ასრულებს კლიენტის მოთხოვნებს, რომლებიც იგზავნება მხოლოდ კლიენტის საკონტაქტო ელ. ფოსტის მისამართიდან ან მომსახურების ზონიდან (ანგარიშსწორების ანგარიშიდან) ZOMRO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე. ZOMRO-ს ოფიციალურ ვებსაიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ელ. ფოსტის მისამართი მიიჩნევა საკონტაქტო ელ. ფოსტის მისამართად. კლიენტს შეუძლია მოითხოვოს საკონტაქტო ელ. ფოსტის მისამართის შეცვლა სარეგისტრაციო მონაცემთა ბაზაში მომსახურების ზონიდან (პირადი ანგარიში) ZOMRO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე.
   • 6.12. გამონაკლის შემთხვევებში, შეიძლება საჭირო გახდეს კლიენტის ვერიფიკაცია მისი ტელეფონის ნომრის დადასტურების გზით, ჩვენი ოპერატორის ან რობოტის შემომავალი ზარის მეშვეობით, შეკვეთის განთავსების ბოლო ეტაპზე მისი გადახდის შემდეგ.
   • 6.13. კლიენტის მიერ ZOMRO-სთვის მიწოდებული გადამხდელის შესახებ ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს სრული, სანდო და ზუსტი.
   • 6.14. დამკვეთი გარანტიას იძლევა, რომ კრიპტოვალუტა, რომლითაც ის ახორციელებს გადახდას ZOMRO-ში, არის ლეგალური და ლეგიტიმური წარმოშობის, თავისუფალ ვაჭრობასა და გადაცემას ექვემდებარება და მას არ აქვს რაიმე კავშირი კრიმინალურ ქმედებებთან, ფულის გათეთრებასთან ან ტერორიზმის დაფინანსებასთან.
  • 7. თანხის დაბრუნება
   • 7.1. თუ კლიენტი უარს ამბობს მიწოდებულ მომსახურებაზე მომსახურებით სარგებლობის დაწყების თარიღიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, ZOMRO იღებს ზომებს გამოუყენებელი თანხების დასაბრუნებლად, თუ ანგარიში არ არის დაბლოკილი მმპ-ს პირობების დარღვევისთვის, ასევე, დომენის სახელი, პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია ან სერვერის იჯარა არ არის შეკვეთილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ZOMRO გამოუყენებელ თანხებს არ აბრუნებს.
   • 7.2. თანხის დაბრუნებისას, მხედველობაში მიიღება ფასდაკლებები, რომლებიც გააქტიურდა მომსახურების გადახდისას, ანუ ანაზღაურდება მხოლოდ ფაქტიურად გადახდილი თანხა (ბონუსების და მისთ. გარეშე). ინსტალაციის ღირებულება, მართვის პანელები, IP მისამართების და DNS სერვისის ავანსი და ძირითადი საფასური ჰოსტინგისა და რესელინგისთვის, დომენის სახელები, ადმინისტრირება, დამატებითი HDD და სხვა მომსახურება დაბრუნებას არ ექვემდებარება. თანხის დაბრუნების უფლება აქვს მხოლოდ VDS.
   • 7.3. ფულადი სახსრების დაბრუნება ხდება 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, ZOMRO-ს მიერ არჩეული მეთოდით.
   • 7.4. მესამე მხარის ნებისმიერი სახდელი (შლიუზი) ან ტრანზაქციის საკომისიო ასევე გამოიქვითება დასაბრუნებელი თანხიდან.
   • 7.5. თუ კლიენტის ბრალით, რომლისთვისაც თანხის დაბრუნება ხდება, ZOMRO-ს მიადგა ზარალი (გათიშული სერვერები, ქსელები, IP მისამართების შავი სია და ა. შ.), ხარჯების ოდენობა, ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე, გამოიქვითება დასაბრუნებელი თანხიდან.
   • 7.6. ფულადი სახსრების დაბრუნება არ ხდება, თუ მომსახურება დაბლოკილია ამ მმპ-ს დარღვევის გამო.
   • 7.7. კლიენტისთვის თანხის ანაზღაურება არ მოხდება, თუკი მომსახურების მიწოდების შეფერხება გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით:
    • ფორს-მაჟორი;
    • კლიენტი ინახავს ან გადასცემს ნებისმიერ კონტენტს, რომელიც არის უკანონო, საზიანო, მადისკრედიტირებელი ან არღვევს სხვათა უფლებებს;
    • კლიენტის ქმედებები არღვევს მომსახურების მიწოდების წესებს მოცემული ხელშეკრულების შესაბამისად;
    • კლიენტის ქმედებებმა საფრთხის წინაშე დააყენა კომპანია Zomro-ს სერვერების უსაფრთხოება, სტაბილურობა ან მწარმოებლურობა;
    • კლიენტი ეწეოდა უკანონო საქმიანობას ან საქმიანობას, რომელიც აფერხებდა მომსახურების მიწოდებას სხვა კლიენტებისთვის;
    • შეფერხება მოხდა კლიენტის მიერ კონტროლირებად გარემოში;
    • კლიენტის მიერ სპეციალისტთა მითითებების განმეორებითი შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომპანია ZOMRO-ს მიერ მოწოდებული სერვისების გამოყენების თაობაზე;
    • მომსახურებით სარგებლობა იმ მიზნებით, რომელთათვისაც ის არ იყო განკუთვნილი;
    • „მომსახურებაზე უარის" (DoS) ტიპის ან „გადანაწილებული მომსახურებაზე უარის" (DDoS) ტიპის თავდასხმის განხორციელება მესამე მხარის მიერ;
    • კლიენტი წასწრებული იყო არასანქცირებული ფოსტის (სპამის) ნებისმიერი ფორმით გავრცელებაზე;
    • კლიენტის მიერ ეტიკეტის ნორმების დარღვევა, კერძოდ, უხამსი სიტყვების გამოყენება კომპანია Zomro-ს სპეციალისტებთან სატელეფონო საუბრის ან მიმოწერის დროს.
   • 7.8. თანხის დაბრუნება არ ხდება, თუ გადახდა განხორციელდა კრიპტოვალუტის, PayPalych-ის ან Enot-ის გამოყენებით, გადახდის სისტემის თავისებურებების გამო.
  • 8. მოქმედი პირობები და კანონი
   • 8.1. კლიენტსა და ZOMRO-ს შორის ყველა შეთანხმება რეგულირდება ნიდერლანდების კანონმდებლობით.
   • 8.2. ნიდერლანდების კომპეტენტური სასამართლო ორგანოები ფლობენ ექსკლუზიურ იურისდიქციას ნებისმიერი საქმის, სარჩელის ან უთანხმოების განხილვასა და გადაწყვეტისთვის, ასევე ნებისმიერი დავის რეგულირების, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას ხელშეკრულებასთან ან სხვა შეთანხმებებთან, ან მათგან გამომდინარე სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით.
   • 8.3. ეს მმპ შეიძლება გაიგზავნოს ZOMRO-ს მოთხოვნის საფუძველზე. შეიძლება გაეცნოთ მმპ ZOMRO-ს ვებსაიტზე და შეინახოთ ის.
   • 8.4. გამოყენებული იქნება წინამდებარე პირობების უახლესი ვერსია ან, გარემოებების მიხედვით, ZOMRO-სთან სამართლებრივ ურთიერთობებში შესვლის მომენტში მოქმედი ვერსია.
   • 8.5. ZOMRO-ს უფლება აქვს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები ხელშეკრულებაში (ნაწილში) და თანდართულ დოკუმენტაციაში. ასეთი შესწორება გამოიყენება არსებული მომსახურების მიმართაც, თუ ZOMRO-ს სხვაგვარად არ განუცხადებია. ცვლილება ძალაში შედის განცხადებასთან ერთად ან განცხადებაში მითითებული მომდევნო თარიღიდან.