შესვლა
  opened image

  FileBrowser გთავაზობთ ფაილების მართვის ინტერფეისს თქვენს სერვერზე. კარგი არაარსებრივი ფაილების მენეჯერების FileZilla WinSCP და ა.შ. მათი მაგალითების მართვისთვის. შესაძლებელია ისინი გამოიყენოთ ფაილების ატვირთვას, წაშლას, წინასწარი ნახვა, გადარქმევა და რედაქტირება სხვადასხვა ფაილებისთვის. ასევე, აქ არის შესაძლებელი მომხმარებლების შექმნა და მათზე უფლებების დანიშვნა. ფაილების ან დირექტორიების დროებითი ბმულების შექმნა. 

  ამ სტატიაში ჩვენ ვინახავთ როგორ დააყენოთ ის Docker კონტეინერში, ასევე docker-compose-ის გამოყენებით.

   

  Docker-ის დაყენება. 

   

  მაგალითად, პაკეტების განახლება საჭიროა საწყისიდან. 
   

  apt update


  დავაყენოთ საჭირო პაკეტები და დავამატოთ ახალი რეპოზიტორია:

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  განახლებული პაკეტებით განახლება:

   

   

   

  apt update

   


  ახლა დავაყენოთ Docker თავიდან.

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  ვამოწმოთ ვერსია:

   

   

   

  docker --version

   


  ვამოწმებთ სტატუსს:

   

   

  systemctl status docker

   


  თუ ის არ დაიწყო, მაშინ ვიწყებთ:

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  და ვამატებთ ავტოსტარტში.

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

  დოკერის დაყენება

   

   

  ამ პროექტისთვის ჩვენთვის საკმარისი იქნება ვერსია 1.25. 
   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  ვაყენებთ უფლებებს გაშვებაზე. 

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  ვამოწმებთ როგორ დაიყენება Docker-Compose:

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  ვამატებთ Linux მომხმარებელს docker ჯგუფში:

   

   

   

   

  usermod -aG docker $USER
  

   


  შევქმნათ *.yaml  ფაილი Docker-Compose-სთვის.

  რომ გვქონდეს წინსვლაში განაცხადი რას გავაკეთებთ, შევქმნათ ცალკე საქმე /home დირექტორიაში და გადავიდეთ შიგან.

   

   

  mkdir /home/filebrowser && cd /home/filebrowser

   

  თქვენც შეგიძლიათ სხვა დირექტორიაში  განთავსება ამ და სხვა პროექტების. 

  გამოვიყენოთ რეპოზიტორიუმი docker-compose.yaml ფაილის შექმნისათვის https://hub.docker.com/r/filebrowser/filebrowser

  შევქმნათ ფაილი docker-compose.yaml ან docker-compose.yml,

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  და დავამატოთ შემდეგი კოდი:

   

   

  version: '3.3'
  services:
    filebrowser:
      container_name: filebrowser
      volumes:
      - /:/srv
      - /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db
      environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      ports:
      - 9090:80
      restart: always
          image: filebrowser/filebrowser:s6

   


  სადაც:

  container_name: თქვენი კონტეინერის სახელი;
  ბლოკში volumes ვუთითებთ გზებს, სადაც შეინახება ბაზის და ფაილების დანართი. ამ მაგალითში მითითებულია  / (ფესვი), რაც აძლევს წვდომას სერვერზე ყველა ფაილზე. 
  ports: 9090 - პორტი, რომელზეც ხდება დაკავშირება მენეჯერის პანელთან.


  ასევე, docker-compose გაშვებამდე, შევქმნათ ბაზის ფაილი filebrowser.db გზაზე, რომელიც მითითებულია volumes -  /root/filebrowser/database/
  თუ ეს არ გავაკეთებთ, ლოგებში ვნახავთ შეცდომას: filebrowser.db არის დირექტორია. 

  გავშვებთ სკრიპტს (ამისთვის უნდა ვიყავით დირექტორიაში, სადაც შეიქმნა ჩვენი ფაილი. ამ შემთხვევაში ესაა /home/filebrowser/):

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   

  ველოდებით გამოსახულების გადმოწერას და გაშლას.

  ვამოწმებთ:

   

   

   

  docker-compose ps
  

   

  ან 

   

   

   

  docker ps
  

     ასევე შეგიძლიათ FileBrowser-ის დაყენება ერთი ბრძანებით docker compose გარეშე.

   

   

  docker run -v /:/srv -v /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db -e PUID=0 -e PGID=0 -p 9090:80 -d filebrowser/filebrowser:s6


  ლოგების ნახვა გამოიყენეთ ბრძანება 

  docker logs -f filebrowser
     

  ახლა შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი სერვერის IP და პორტი, რომელიც მიუთითეთ, ამ შემთხვევაში 9090, რათა დაეკავშიროთ ვებ ინტერფეისთან. 

  ავტორიზაციისთვის გამოიყენეთ:
  ლოგინი: admin
  პაროლი: admin
   

  გამოიყენეთ სიამაყით.