შესვლა
  opened image

  ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ დავაყენოთ Docker კონტეინერში MySQL 8 სერვერი და ვნახავთ, როგორ დავაკავშიროთ იგი phpMyAdmin-თან docker-compose-ში, რომელიც დავაყენეთ სტატიაში "როგორ დავაყენოთ phpMyAdmin Docker-ში".
   

  მოდით დავაყენოთ Docker. 
  როგორც ყოველთვის, ვაახლებთ ოპერაციული სისტემის პაკეტებს. 

   

  apt update
  


  დავაყენოთ საჭირო პაკეტები და დავამატოთ ახალი რეპოზიტორია:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  

   


  ვაახლებთ პაკეტებს ახალი რეპოზიტორიით:

   

   

   

   

  apt update
  

   


  ვაყენებთ Docker-ს.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  

   


  ვამოწმებთ Docker-ის ვერსიას:

   

   

   

   

  docker --version
  

   


  ვნახოთ სტატუსი:

   

   

   

   

  systemctl status docker
  

   


  თუ ის არ გაშვებულა, ვუშვებთ:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  და ვამატებთ ავტოგაშვებაში.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  ვაყენებთ Docker-Compose-ს

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  ვაყენებთ ფაილ docker-compose-ს გაშვების უფლებებს. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  ვამოწმებთ, დაინსტალირდა თუ არა Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     როგორც ვხედავთ, ყველაფერი წესრიგშია. გადავდივართ Docker-Compose ფაილის შექმნაზე.

  მომავალში იმისთვის, რომ ვიცოდეთ სად და რა გვაქვს დაყენებული, შევქმნათ ცალკე საქაღალდე ამ პროექტისთვის /home კატალოგში და გადავიდეთ მასში.

   

   

   

   

  mkdir /home/mysql && cd /home/mysql
  

   


  ამ სახელმძღვანელოში, დავაყენებთ კონკრეტულ ვერსიას MySQL 8. ამისთვის გამოვიყენებთ რეპოზიტორიას hub.docker.com-დან

  docker-compose.yaml ფაილის შესაქმნელად გამოვიყენებთ რეპოზიტორიას ბმულზე https://hub.docker.com/_/mysql

  შევქმნათ ფაილი docker-compose.yaml ან docker-compose.yml:

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  და დავამატოთ მასში შემდეგი კოდი:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql

   


  სადაც:

  db_mysql: თქვენი კონტეინერის სახელი;
  image: mysql: იმიჯი, საიდანაც დაინსტალირდება mysql 8;
  ports: 3311:3306 - პორტი 3311, რომელსაც გამოვიყენებთ mysql-თან დასაკავშირებლად;
  restart:always  - მიუთითებს, რომ კონტეინერი გადატვირთვის ან სერვერის გადატვირთვის შემთხვევაში ავტომატურად გადატვირთავს;
  mysql_USER: ახალი მომხმარებლის შექმნა, ამ შემთხვევაში admin;
  mysql_PASSWORD: admin-ის პაროლი;
  mysql_ROOT_PASSWORD: ეს პაროლი იქნება მითითებული mysql-ის root სუპერმომხმარებლისთვის;
  volumes-ში ვუთითებთ საერთო დირექტორიას, რათა კონტეინერის გადატვირთვისას მონაცემთა ბაზის მონაცემები შენარჩუნდეს.

  ვუშვებთ ჩვენს სკრიპტს (ამისთვის საჭიროა ვიყოთ დირექტორიაში, სადაც შექმნილია ჩვენი ფაილი. ამ შემთხვევაში ეს არის /home/mysql):

   

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  ვიცდით იმიჯების ჩამოტვირთვას და ინსტალაციას.

  ვამოწმებთ:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  ან 

   

   

   

   

  docker ps
  

     ლოგების სანახავად გამოიყენეთ ბრძანება 

   

   

   

   

  docker logs -f db_mysql
  

   


  ასევე, ამ ვერსიის mysql 8 მონაცემთა ბაზა შეიძლება დაინსტალირდეს phpMyAdmin-თან ერთად და მიება მას. განვიხილოთ, როგორ გავაკეთოთ ეს.

  შევასწოროთ შექმნილი ფაილი docker-compose.yaml

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

     დავამატოთ ქვემოთ შემდეგი კონსტრუქცია:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql
     phpmyadmin:
        container_name: phpmyadmin
        image: phpmyadmin
        restart: always
        ports:
          - "8091:80"
        environment:
          - PMA_HOST=db_mysql
        depends_on:
          - db_mysql


  phpmyadmin სექციაში დავამატეთ phpmyadmin-ის იმიჯი, მივუთითეთ პორტი 8091, მაგრამ ახლა ის იქნება მიბმული კონკრეტულ მონაცემთა ბაზის სერვერზე, კერძოდ იმაზე, რომელიც დავაყენეთ/გავშალეთ mysql 8

  ეს პარამეტრი მითითებულია enviroment ბლოკში, სადაც: 
  PMA_HOST=db_mysql - მიუთითებს mysql კონტეინერზე/ბლოკზე, რომელიც აღწერილია ზემოთ ამ ფაილში.
  ასევე, დირექტივა depends_on: მიუთითებს გაშვების დამოკიდებულებაზე db_mysql კონტეინერზე. ეს ნიშნავს, რომ სანამ mysql კონტეინერი არ გაშვება, phpmyadmin კონტეინერი არ იქნება გაშვებული. 

  შეგვიძლია გავუშვათ phpmyadmin და mysql ერთი ბრძანებით.

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  ვამოწმებთ:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  როგორც ვხედავთ, კონტეინერები გაშვებულია. 


  მსგავსად, შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენთვის საჭირო MariaDB მონაცემთა ბაზის ვერსია. როგორ გავაკეთოთ ეს, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ სტატიაში.