შესვლა
  opened image

  ამ სტატიაში განვიხილავთ, როგორ დავაყენოთ Docker კონტეინერში postgreSQL და pgadmin4 პანელი, docker-compose-ის გამოყენებით.
   

  დავაყენოთ Docker. 

  მაგრამ დასაწყისისთვის, საჭიროა ოპერაციული სისტემის პაკეტების განახლება. 
   

  apt update

  დავაყენოთ საჭირო პაკეტები და დავამატოთ ახალი რეპოზიტორია:
   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

  განვაახლოთ პაკეტები ახალი რეპოზიტორიით:
   

  apt update

  ახლა დავაყენოთ Docker.
   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

  შევამოწმოთ ვერსია:
   

  docker --version  შევამოწმოთ სტატუსი:

   

   

   

  systemctl status docker

     თუ ის არ გაშვებულა, მაშინ ვუშვებთ:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  და ვამატებთ ავტოგაშვებაში.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  დავაყენოთ Docker-Compose

   

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  ვაყენებთ გაშვების უფლებებს. 

   

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  შევამოწმოთ როგორ დაინსტალირდა Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     შევქმნათ ფაილი *.yaml Docker-Compose-ისთვის.

  მომავალში რომ გავერკვეთ რა გვაქვს დაყენებული, შევქმნათ ცალკე საქაღალდე ამ პროექტისთვის კატალოგში /home და გადავიდეთ მასში.

   

   

   

   

  mkdir /home/postgres && cd /home/postgres

   

  თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა დირექტორია ამ და სხვა პროექტების განთავსებისთვის. 

  გამოვიყენოთ რეპოზიტორია ფაილის docker-compose.yaml შესაქმნელად ბმულზე https://hub.docker.com/_/postgres

  შევქმნათ ფაილი docker-compose.yaml ან docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  და დავამატოთ მასში შემდეგი კოდი:

   

   

   

   

  version: '3.8'
  services:
   db_postgres:
    image: postgres
    container_name: postgres
    restart: always
    environment:
     POSTGRES_USER: root
     POSTGRES_PASSWORD: root
     POSTGRES_DB: test_db
    ports:
     - "54320:5432"
    volumes:
     - local_pgdаta:/var/lib/postgresql/data
   pgadmin4:
    container_name: pgadmin4
    image: dpage/pgadmin4
    restart: always
    environment:
     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: [email protected]
     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: root
    ports:
     - "5050:80"
    volumes:
     - pgadmin-dаta:/var/lib/pgadmin
  volumes:
   local_pgdаta:
   pgadmin-dаta:
  
  

   


  სადაც:

  container_name: თქვენი კონტეინერის სახელი;
  POSTGRES_USER: მომხმარებელი შექმნილი მონაცემთა ბაზისთვის;
  POSTGRES_PASSWORD: მომხმარებლის პაროლი, რომელსაც ვქმნით;
  POSTGRES_DB: მონაცემთა ბაზის სახელი;
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: ელფოსტა/მომხმარებელი pgadmin-ში ავტორიზაციისთვის;
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: პაროლი pgadmin-ის მომხმარებლისთვის;
  5050:80: პორტი, რომელზეც მუშაობს pgadmin.

  ვუშვებთ ჩვენს სკრიპტს (ამისთვის საჭიროა ვიყოთ დირექტორიაში, სადაც შექმნილია ჩვენი ფაილი. ამ შემთხვევაში ეს არის /home/postgres):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  ვიცდით გამოსახულებების ჩამოტვირთვას და გაშლას.

  შევამოწმოთ:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   


  ან 

   

   

   

   

  docker ps

     ახლა მონაცემთა ბაზის დასაკავშირებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ კონტეინერის IP პორტით 54320, ან კონტეინერის სახელი postgres პორტით 54320 (IP:54320 ან postgres:54320) 

  ლოგების სანახავად გამოიყენეთ ბრძანება: 

   

   

   

   

  docker logs -f postgres
  

     pgadmin-ის დასაყენებლად — გახსენით ბრაუზერი და გადადით მისამართზე — http://YOUR_IP_SERVER:5050/ . კავშირის დეტალებში ჰოსტის სახელისთვის მიუთითეთ postgreSQL კონტეინერის სახელი ან ელფოსტა, რომელიც მიუთითეთ PGADMIN_DEFAULT_EMAIL-ში და პაროლი root

  ახლა დავაკავშიროთ მონაცემთა ბაზის სერვერი postgreSQL pgadmin4-თან.


  შევიყვანოთ მონაცემები, რომლებიც მიუთითეთ docker-compose.yaml


   ახლა შეგიძლიათ შექმნათ postgreSQL მონაცემთა ბაზები pgadmin4-ში.